Vrijheid, liefde, democratie!

Zo luiden de woorden die ongeveer drie jaar lang door de straten van heel Nederland klonken. Ze vormen het lijflied van Samen voor Nederland. Ze zijn de leidraad voor de visie die wij voorstaan als partij en als mensen. Ze zijn ons motto.

Idealistisch doch kort gesteld, streeft Samen voor Nederland naar één specifiek doel. Wij willen iedereen in Nederland zo zelfredzaam mogelijk maken, zodat er zo min mogelijk zorg en bemoeienis van de Nederlandse overheid nodig is. Op de meest democratische manier werken wij hiernaartoe. Vanuit de overtuiging dat Nederlanders innovatief, vaardig, sociaal, gedreven, medemenselijk en trots genoeg zijn om de regie over hun eigen leven te overzien en te bepalen.

Momenteel verkeert Nederland in een staat van crisis en onzekerheid die veelal is gecreëerd door het beleid van een overheid die te hulp hoort te schieten als een crisis zich voordoet. Het bij de hand nemen van Nederlanders door een overheid die op zichzelf niet naar behoren functioneert, is niet langer een reële optie. De Nederlander moet, en wil het heft meer in eigen handen nemen. Samen voor Nederland beoogt een toekomst waarin dit kan. Zelfbeschikking, zelfredzaamheid en bovenal vrijheid voor zoveel mogelijk Nederlanders, zodat de rol van de overheid weer dienstbaar wordt aan de Nederlander, in plaats van andersom. Een land waarin de overheid geen blok aan het been van de harde werker is, maar een vangnet mocht hij/zij in de problemen geraken. Een krachtig, zelfvoorzienend land waarin alle ruimte, steun en hulp beschikbaar is voor mensen die het écht nodig hebben.

Een land waar vrijheid zich comfortabel voelt, waar liefde een deugd is, en waar democratie het credo vormt. Met de Focus op Nederland willen wij werken aan Samen, en dat kan Alleen, Samen.

Onze roeping

Het is duidelijk dat Nederland in zwaar weer verkeert, en daarom hebben wij besloten onze vlag om te draaien. Nederland heeft helaas geleden onder vele jaren van afbraakbeleid. Onze missie is om Nederland weer terug te brengen naar zijn oorspronkelijke staat: een krachtig, welvarend en vooral soeverein land dat de belangen en rechten van zijn burgers eerbiedigt en vooropstelt. Dit is niet slechts een plan, maar een toekomstbeeld waar we naar streven.

In deze toekomst is er een beter Nederland voor eenieder. Menselijkheid moet weer centraal staan in onze samenleving en politiek. Onze missie is geworteld in liefde voor de menselijke natuur en waardigheid, en een diepgaand respect voor diverse culturen en menselijke bezieling.

Wij zetten ons in voor de opbouw van een Nederland met minder overheidsbemoeienis, meer welvaart, minder corruptie en een samenleving gebaseerd op vertrouwen en wederzijds respect. Dit bereiken we door middel van een kleinere overheid, minder internationale invloed en meer democratische inspraak van de burgers. We keren terug naar de kern, en dit hebben we uiteengezet in ons partijprogramma.

Onze toekomstvisie stoelt op de waarheid, hoe ongemakkelijk en confronterend deze ook mag zijn. Vrijheid van meningsuiting is essentieel om tot deze waarheid te komen, zodat een open debat kan plaatsvinden zonder censuur en opgelegde “woke”-normen. We zijn de leugens beu.

Nederland zal afstappen van de misleidende en anti-menselijke agenda’s van globalistische organisaties zoals de EU, de VN en het WEF. Deze zogenaamde “vooruitgang” richt grote schade aan en moet gestopt worden. We willen geen oorlog, geen coronawet, geen mega-inflatie, geen lgbtqi=-gerelateerde zaken opgedrongen aan kinderen, geen Great Reset, geen open grenzen, geen consumptie van insecten, geen schending van onze grondrechten, geen totale digitale controle, geen digitale munt (CBDC), geen overweldigende belastingdruk, enzovoort. We zijn vastbesloten om ons hiertegen te verzetten en op te komen voor Liefde, Menselijkheid en Waarheid.

We denken buiten de gevestigde kaders en richten ons op oplossingen, niet op problemen. Hoe ver de huidige realiteit ook verwijderd is van onze doelen, als we dat willen, kunnen we deze beperkingen doorbreken en daadwerkelijk iets nieuws opbouwen.

Met de toenemende totalitaire tendensen van het huidige regime en de voortschrijdende technologische mogelijkheden om de bevolking te controleren, manipuleren en de vrijheid te beperken, hebben Nederlanders steeds minder ruimte om democratisch verandering te bewerkstelligen. Hoe gaan we dit toch bereiken? Samen!

Samen voor Nederland.

Samen voor Nederland

1. Soevereiniteit en Vrijheid

Nederland dient zich te bevrijden van internationale organisaties, zoals de Europese Unie (EU) en het World Economic Forum (WEF), om haar soevereiniteit te herstellen en vrijheid te waarborgen.

Ontmanteling van de EU 

De EU vertegenwoordigt niet het beste belang van de Europese burgers, maar is eerder een corrupte organisatie die een globalistische, anti-menselijke agenda nastreeft. Voortdurend verwerft de EU meer macht en bevoegdheden zonder voldoende democratische legitimiteit. Dit is niet alleen een zorg voor Nederland, maar ook voor de inwoners van andere Europese landen. Hoewel uittreding uit de EU een optie zou kunnen zijn voor Nederland, is Nederland als handelsnatie nauw verbonden met andere Europese landen. Daarom verdient een volledige ontmanteling van de EU de voorkeur, zodat Nederland niet in isolatie achterblijft en Europese landen opnieuw verdragen kunnen aangaan op basis van vrijheid en gelijkheid.

Fouten gemaakt binnen de EU kunnen dan worden gecorrigeerd en lessen kunnen worden geleerd, zonder de creatie van een nieuw bureaucratisch monster. Europese samenwerking kan worden vormgegeven terwijl landen hun eigen soevereiniteit en identiteit behouden, met lagere kosten en meer vrijheid om beleid te voeren in het belang van Nederland. Het ontmantelen van de EU kan niet alleen door Nederland worden bereikt, maar moet worden gerealiseerd in samenwerking met gelijkgestemde landen. Europese volken hebben de EU samen opgericht en kunnen deze samen ook ontbinden.

Nexit 

Nederland verliest steeds meer soevereiniteit aan de EU, waarbij vaak als argument wordt aangevoerd dat dit beleid vanuit Brussel wordt opgelegd. Nederlanders hebben nauwelijks invloed op dit beleid, wat onwenselijk en ondemocratisch is. Daarnaast kost de EU Nederland te veel geld, dat beter kan worden besteed aan de Nederlandse bevolking. Als het niet mogelijk is om de EU volledig te ontmantelen vanwege de terughoudendheid van andere landen, moet Nederland op zijn minst uit de EU treden, oftewel, kiezen voor een Nexit. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het herstellen van de soevereiniteit over ons eigen land, om de belangen van Nederland en de Nederlanders optimaal te kunnen dienen. In de tussentijd kan Nederland ten minste uit de euro stappen en werken aan een speciale status, vergelijkbaar met bijvoorbeeld Denemarken, waarbij de EU-bijdrage aanzienlijk wordt verlaagd.

 1. Terugtrekking uit supranationale instellingen: de kritiek op de Europese Unie als een supranationale instelling die de soevereiniteit van individuele landen aantast.  Wij vinden de EU te veel macht centraliseert bij een centrale autoriteit, wat de vrijheid en autonomie van individuele landen beperkt.
 2. Herstel van nationale soevereiniteit: Een centraal punt is om terug te keren naar nationale soevereiniteit, waarbij elk land het recht heeft om zijn eigen wetten, economisch beleid en migratiebeleid te bepalen zonder externe inmenging. Dit kan worden verdedigd als een manier om beleid te voeren dat beter overeenkomt met de specifieke wensen en behoeften van de bevolking van Nederland.
 3. Bevordering van economische vrijheid en marktliberalisme: Het belang van economische vrijheid en marktliberalisme zien wij als middelen om welvaart te vergroten en individuele vrijheid te waarborgen. De nadruk ligt op het bevorderen van vrijhandel, het verminderen van overheidsregulering en het stimuleren van concurrentie om economische groei en welvaart te bevorderen.
 4. Individueel initiatief en verantwoordelijkheid: Het belang van individueel initiatief en verantwoordelijkheid zijn volgens ons de fundamenten voor een gezonde samenleving. Wij pleiten voor het beperken van overheidsinterventie en het vergroten van individuele vrijheid, zodat mensen zelf keuzes kunnen maken en de gevolgen daarvan dragen.
 5. Vreedzame afscheiding waarbij Nederland de mogelijkheid heeft om de EU te verlaten zonder gewelddadige conflicten. Het recht op zelfbeschikking en afscheiding kan worden gezien als een essentieel onderdeel van individuele vrijheid, waarbij landen het recht hebben om hun eigen politieke koers te bepalen.
 6. Herinvoering van een eigen munt: Een centraal punt is de herinvoering van een nationale munteenheid waarvan het onderpand bestaat uit 95% goud en 5% Bitcoin. Dit wordt voorgesteld is een alternatief voor het huidige monetaire systeem, waarbij het waarde-behoud en de beperkte inflatie van dergelijke onderpanden worden benadrukt.
 7. Geld ondersteunen met waardevolle activa: Het belang van het ondersteunen van geld met waardevolle activa, zoals goud en Bitcoin, wordt benadrukt. Samen voor Nederland ziet dit als een manier om koopkracht van geld te waarborgen en het vertrouwen van het publiek te vergroten met door een inflatiebestendig onderpand te creëren.
 8. Het belangrijkste doel van deze maatregelen is het bevorderen van individuele vrijheid en verantwoordelijkheid. Door de EU te verlaten en de macht terug te geven aan individuele landen en burgers, zou Nederland in staat zijn om zijn eigen toekomst te bepalen en de welvaart en vrijheid van zijn burgers te waarborgen.
 9. Naast monetaire hervormingen is er ook aandacht voor de decentralisatie van communicatie. Bedrijven zoals Facebook, Twitter en Amazon worden bekritiseerd vanwege hun macht en invloed op het dagelijks leven en de communicatie. Om deze macht te beteugelen, wordt voorgesteld om te streven naar vrijheid van meningsuiting en decentralisatie van communicatie en kunstmatige intelligentie (AI). 
De Nederlandse regering kan actief betrokken zijn bij het onderwijzen en bevorderen van innovaties zoals het NOSTR-protocol om communicatie te decentraliseren. Door het gebruik van dergelijke technologieën kan de greep van Big Tech worden verminderd en kan communicatie veiliger en onafhankelijker worden.

EEG 

Samen voor Nederland zou het EEG (Europese Economische Gemeenschap) handelsverdrag willen behouden als het besluit uit de EU te stappen om verschillende redenen:

Economische Voordelen: Het EEG handelsverdrag biedt aanzienlijke economische voordelen voor Nederland. Het opent de deuren naar de Europese markt, die nog steeds een van de grootste en meest welvarende markten ter wereld is. Het behouden van toegang tot deze markt zou gunstig zijn voor Nederlandse bedrijven, met name voor exporteurs.

 1. Handelsvrijheid: Als voorstander van “Samen voor Nederland” ben ik voorstander van vrijhandel. Het EEG-verdrag kan de handelsvrijheid van Nederland bevorderen door handelsbelemmeringen te verminderen en tariefbarrières te elimineren. Dit zou leiden tot meer concurrentie en lagere prijzen voor consumenten.
 2. Zelfbeschikking: Het behouden van het EEG-verdrag zou Nederland de mogelijkheid geven om zelf te bepalen welke delen van Europese samenwerking het wil behouden, zonder onderworpen te zijn aan de beslissingen en regelgeving van de Europese Unie. Dit sluit aan bij de wens om soevereiniteit te behouden en beslissingen op nationaal niveau te nemen.
 3. Flexibiliteit: Als Nederland uit de EU stapt, kan het ervoor kiezen om bilaterale handelsovereenkomsten met andere Europese landen na te streven, in plaats van gebonden te zijn aan de allesomvattende regelgeving van de EU. Dit zou de mogelijkheid bieden om handelsovereenkomsten aan te passen aan de specifieke behoeften en belangen van Nederland.
 4. Democratische Verantwoording: Het EEG-verdrag kan een meer democratische vorm van samenwerking mogelijk maken. Nederland zou directer betrokken kunnen zijn bij onderhandelingen en besluitvorming over handelskwesties zonder dat dit gepaard gaat met de bredere politieke integratie die de EU met zich meebrengt.

Kortom, Samen voor Nederland streeft naar economische vrijheid en zelfbeschikking, Nederland zou het EEG-handelsverdrag moeten behouden om de economische voordelen en flexibiliteit te behouden, terwijl het tegelijkertijd in staat is om zijn eigen koers te bepalen op het gebied van handel en samenwerking met Europese landen.

Lidmaatschap WEF

Samen voor Nederland stelt voor om het lidmaatschap van het World Economic Forum (WEF) te beperken voor regeringsfunctionarissen. Het is van groot belang dat degenen die een functie bekleden binnen de regering, hun loyaliteit onvoorwaardelijk richten op Nederland en haar bevolking, zonder enige binding aan internationale groeperingen.

Overige internationale instellingen:

Wij van Samen voor Nederland pleiten voor verplichte transparantie met betrekking tot de rol van iedereen binnen de Nederlandse overheid bij internationale instellingen, waaronder de EU, WEF, VN, WHO en NGO’s. Deze transparantie is essentieel om ervoor te zorgen dat nationale belangen op de voorgrond blijven en dat er geen ruimte is voor verborgen agenda’s.

VN Agenda 2030 en de Sustainable Development Goals (SDG’s):

Samen voor Nederland stelt voor dat Nederland stopt met het volgen van de SDG’s en de VN Agenda 2030. Deze doelen zijn te algemeen en omvattend, en ze kunnen de nationale vrijheid en soevereiniteit te veel beperken. We zullen alleen deelnemen aan specifieke projecten die aantoonbaar in het belang zijn van de Nederlandse bevolking.

Als Nederland zich strikt houdt aan de SDG’s, kan dit leiden tot verplichte maatregelen en beleid die individuele vrijheid beperken. Bijvoorbeeld, verplichte herverdeling van welvaart of verplichte emissiereductiedoelstellingen kunnen individuele keuzevrijheid beperken en economische efficiëntie verminderen.

Het prioriteren van nationale belangen:

Wij zijn van mening dat Nederland uitsluitend deel moet nemen aan projecten die in het belang zijn van de Nederlandse bevolking. Dit zorgt ervoor dat publieke middelen efficiënt worden ingezet en dat nationale welvaart wordt gemaximaliseerd.”

Samen voor Nederland verwerpt het Tristate City concept

Samenwerking tussen Nederland, delen van Duitsland en België om een uitgestrekte metropool met 30 miljoen inwoners te creëren, is het concept van stedelijke samenwerking. Dit initiatief zou zal leiden tot de gedwongen onteigening van boeren en een transformatie van Nederland in een nieuwe  Europese metropool. Wij zijn van mening dat Nederland zijn eigen identiteit moet behouden.

Dit voorstel lijkt naadloos aan te sluiten bij andere wereldwijde plannen, zoals het beleid inzake stikstofreductie en de uitdagingen rondom massa-immigratie, waar wij eveneens kritisch tegenover staan. Bovendien lijkt het te passen binnen de visie van het World Economic Forum (WEF) op een ‘slimme en veerkrachtige stad van de toekomst’. Samen voor Nederland stelt de belangen van de Nederlandse bevolking voorop en streeft ernaar Nederland niet te transformeren tot een openluchtgevangenis. Wij geloven in het behoud van de Nederlandse identiteit en soevereiniteit.

Waarom geen Tristate City – Samen voor Nederland

Nederland zou terughoudend moeten zijn in het deelnemen aan het concept Tristate City, en dit kan worden onderbouwd vanuit zowel economische theorie als de ethiek van zelfbeschikkingsrecht.

1. Zelfbeschikkingsrecht dilemma.

2: Mogelijke economische gevolgen.

3: Samen voor Nederland pleit voor decentralisatie als tegenreactie op Tristate City.


1. Zelfbeschikkingsrecht dilemma:

Het is ethisch gezien van belang om het principe van zelfbeschikkingsrecht te respecteren. Elk land heeft het recht om zijn eigen economische en politieke koers te bepalen. Deelname aan het Tristate City concept kan betekenen dat Nederland bepaalde beslissingen moet nemen die niet volledig in lijn zijn met de nationale belangen en prioriteiten. Het is essentieel om de vrijheid te behouden om autonoom keuzes te maken en de eigen economie te sturen volgens de wensen en behoeften van de Nederlandse samenleving.

Centralisatie zoals Tristate is niet in lijn met de ethiek van zelfbezit, aangezien het individuen beperkt in hun vrijheid en controle over hun eigen leven en eigendom. Het recht op zelfbezit en zelfbeschikking is een fundamenteel ethisch principe dat stelt dat individuen het recht hebben om vrijelijk beslissingen te nemen over hun eigen lichaam, geest en eigendom, zolang ze geen inbreuk maken op de rechten van anderen.

Door te streven naar centralisatie, zoals in het geval van Tristate City, wordt de macht en besluitvorming geconcentreerd bij een centrale autoriteit of organisatie van buitenaf. Dit kan leiden tot een verlies van individuele autonomie en vrijheid, aangezien beslissingen en beleid worden opgelegd aan individuen zonder hun actieve instemming of betrokkenheid.

De ethiek van zelfbezit vereist dat individuen het recht hebben om vrijelijk te handelen en te ondernemen, en om te beslissen hoe zij hun leven en eigendom willen vormgeven. Centralisatie beperkt deze vrijheid en ondermijnt het principe van zelfbezit, aangezien individuen gedwongen kunnen worden om zich te conformeren aan beslissingen en regels die van buitenaf worden opgelegd.

Daarom moet Tristate City, vanwege deze ethische reden alleen al, worden verworpen. Het is belangrijk om te streven naar een samenleving waarin zelfbezit en zelfbeschikking worden gerespecteerd, en waarin de macht en besluitvorming zo veel mogelijk gedecentraliseerd zijn, zodat individuen de vrijheid hebben om hun eigen leven vorm te geven binnen het kader van de rechten van anderen.

Mogelijke economische gevolgen:

Economisch gezien is het belangrijk om te erkennen dat deelnemen aan het Tristate City concept bepaalde risico’s en nadelen met zich meebrengt. Het vereist een aanzienlijke investering van middelen en infrastructuur om een dergelijk concept te realiseren, zoals het creëren van een gedeelde economische zone tussen meerdere landen. Deze investering kan een grote financiële last vormen voor Nederland, vooral als de economische voordelen niet zeker zijn of als de kosten hoger zijn dan de baten.

Bovendien kan deelname aan het Tristate City concept leiden tot economische afhankelijkheid van andere deelnemende landen. Dit kan de economische autonomie en flexibiliteit van Nederland beperken, omdat beslissingen op het gebied van handel, belastingen en regelgeving mede beïnvloed zullen worden door andere deelnemende landen. Het is belangrijk om de economische soevereiniteit te behouden en zelf beslissingen te kunnen nemen die in het belang zijn van de Nederlandse economie.

Verstoring van economische berekeningen: Het creëren van een gedeelde economische zone tussen meerdere landen, zoals Tristate City, kan leiden tot verstoringen in economische berekeningen. De complexiteit en onderlinge afhankelijkheid van economische beslissingen kunnen het moeilijker maken voor ondernemers en bedrijven om nauwkeurige berekeningen te maken over kosten, investeringen en winstgevendheid. Dit kan de efficiëntie van de economie negatief beïnvloeden.

Verlies van economische soevereiniteit: Deelname aan Tristate City kan leiden tot verlies van economische soevereiniteit voor Nederland. Beslissingen over handel, belastingen en regelgeving zouden niet langer volledig in handen zijn van de Nederlandse autoriteiten, maar zouden beïnvloed worden door de beslissingen van andere deelnemende landen. Dit kan de mogelijkheid beperken om autonome economische beslissingen te nemen die het beste zijn voor de Nederlandse economie.

Mismatch tussen economische structuren: Verschillende landen kunnen aanzienlijke verschillen hebben in hun economische structuren, zoals de arbeidsmarkt, industrieën en productiviteit. Het samenvoegen van economieën in Tristate City kan leiden tot een mismatch tussen deze structuren, waardoor efficiëntie en concurrentievermogen in gevaar komen. Het kan ook leiden tot oneerlijke concurrentie en het benadelen van bepaalde sectoren of bedrijven.

Verstoring van de kapitaalstructuur: Het samenvoegen van economieën in Tristate City kan ook leiden tot verstoringen in de kapitaalstructuur. De allocatie van kapitaal zou kunnen worden beïnvloed door politieke overwegingen en niet noodzakelijk door marktkrachten. Dit kan leiden tot inefficiënte investeringen en het ontstaan van zeepbellen in bepaalde sectoren.

Belemmering van ondernemerschap en innovatie: Een complexe en gecentraliseerde economische zone zoals Tristate City kan het ondernemerschap en de innovatie ontmoedigen. De nadruk kan liggen op reguleringen en bureaucratie, wat een belemmering kan vormen voor creativiteit, risicovolle investeringen en het ontstaan van nieuwe bedrijven. Dit kan de economische groei en dynamiek remmen.

Samen voor Nederland pleit voor decentralisatie als tegenreactie op Tristate City.

Decentralisatie bevordert economische vrijheid, concurrentie en innovatie. Het stelt individuen, bedrijven en lokale gemeenschappen in staat om autonome economische beslissingen te nemen die beter aansluiten bij hun specifieke behoeften en omstandigheden.

Decentralisatie biedt voordelen zoals lokale kennis en expertise, snellere besluitvorming, aanpassingsvermogen en een grotere betrokkenheid van individuen bij economische processen. Het stimuleert concurrentie tussen regio’s en creëert een omgeving waarin ondernemerschap en innovatie kunnen gedijen.

In plaats van de centralisatie die Tristate City met zich meebrengt, moedigen wij aan om beleidsmaatregelen te ondersteunen die de autonomie van individuele landen, regio’s en gemeenschappen respecteren en bevorderen. Dit stelt hen in staat om hun eigen economieën te ontwikkelen op basis van hun unieke kenmerken, behoeften en prioriteiten. Door te streven naar decentralisatie kunnen we de economische veerkracht vergroten, de diversiteit van economische modellen bevorderen en een gunstig klimaat creëren voor economische groei en welvaart. Het benadrukt ook het belang van het respecteren van het zelfbeschikkingsrecht van individuen en gemeenschappen bij het nemen van economische beslissingen.

Samen voor Nederland

 

 

2. Klimaat, landbouw & visserij


Klimaat

Het huidige gebruik van het “klimaat” als rechtvaardiging door overheden en grote bedrijven om meer controle te verkrijgen over productiemiddelen, landbouwgrond en consumptie is een zorgwekkende ontwikkeling. Het abstracte concept van klimaatverandering mag niet als universeel argument dienen voor ingrijpende beleidsmaatregelen die persoonlijke vrijheden beperken en financiële lasten verzwaren.

Samen voor Nederland verwerpt in zijn geheel de klimaatagenda. Wij erkennen het belang van milieubescherming voor zowel de welvaart als het welzijn van de mens. Echter, het is van cruciaal belang om een onderscheid te maken tussen milieu en klimaat.

Deze stellingname houdt in dat we ons blijvend zullen inzetten voor milieubescherming, waarbij de focus ligt op het behoud van natuurlijke hulpbronnen, het verminderen van vervuiling en het waarborgen van een gezonde leefomgeving voor de huidige en toekomstige generaties. Het milieu heeft aantoonbaar invloed op menselijke welvaart, gezondheid en levenskwaliteit, en het is dan ook essentieel om verantwoordelijke en duurzame praktijken te bevorderen.

Daarentegen verwerpen wij het idee dat menselijke activiteiten een significant en onomkeerbaar effect hebben op het klimaat. Volgens onze analyse zijn de beweringen over door de mens veroorzaakte klimaatverandering niet overtuigend. Het streven naar drastische maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zoals voorgesteld in de klimaatagenda, beschouwen wij als ongegrond en potentieel schadelijk voor de economische welvaart.

Door afstand te nemen van de klimaatagenda kan Nederland aanzienlijke financiële middelen besparen, waarbij Samen voor Nederland de belastingbetaler niet extra hoeft te belasten. Deze financiële ruimte biedt de mogelijkheid om de economische voorspoed te vergroten. Dit kan resulteren in een toename van kapitaalaccumulatie, een grotere werkgelegenheid, bevordering van technologische innovatie en verhoogde productiviteit in diverse sectoren van de economie.

In overeenstemming met de laissez faire principes benadrukken wij het belang van een vrijemarkteconomie en individuele vrijheid als katalysatoren voor welvaartsgroei. Het verwerpen van de klimaatagenda is in lijn met deze principes, omdat het de nadruk legt op het behoud van economische vrijheid en het voorkomen van onnodige overheidsinterventie die de economische groei zou kunnen belemmeren.

Samen voor Nederland verwerpt de vermeende problematiek rond CO2- en stikstofemissies en neemt afstand van de opkomende klimaathysterie. De kosten die gepaard gaan met klimaatplannen zijn buitengewoon hoog in alle opzichten en worden gedragen door de burgers, terwijl de daadwerkelijke effecten marginaal lijken te zijn. Samen voor Nederland pleit daarom voor de beëindiging van:

• Klimaatmaatregelen die gericht zijn op stikstof- en CO2-reductie.
• De intrekking van klimaatwetgeving en klimaatakkoorden.
• Het stopzetten van de energietransitie.
• Het behoud van benzine als brandstof voor auto’s.
• De continuering van hertenkampen.

Landbouw en de visserij

Een van de centrale argumenten van Samen voor Nederland is dat onteigening van boeren in strijd is met het beginsel van zelfbeschikkingsrecht en daarmee als onethisch wordt beschouwd. Dit betekent dat het overdragen van eigendommen van individuen zonder hun instemming als moreel verwerpelijk wordt gezien.

Bij Samen voor Nederland staat het beginsel van zelfbeschikkingsrecht centraal, waarbij de nadruk wordt gelegd op de opvatting dat elk individu de absolute eigenaar is van zijn of haar lichaam evenals van eigendommen die op vreedzame wijze zijn verworven. Dit fundamentele principe dient als de basis voor ons standpunt met betrekking tot de kwesties van onteigening en frustreren van werk, met name gericht op de boeren en de visserij.

Het standpunt van Samen voor Nederland is dat de overheid geen inmenging moet hebben in het land van boeren, ook niet in de vorm van gedwongen uitkoop. Het argument tegen gedwongen uitkoop is geworteld in het principe dat dwang tegen vreedzame individuen als agressieve handelingen worden beschouwd. Samen voor Nederland beschouwt dit als een onwettige daad, vergelijkbaar met een misdaad, en zal deze onethische daad per direct en voorgoed beëindigen.

In dit opzicht benadrukt Samen voor Nederland dus zowel ethische als morele overwegingen bij het verdedigen van het zelfbeschikkingsrecht en de eigendomsrechten van individuen, en stelt dat deze principes moeten worden geëerbiedigd door de overheid en dat zij moeten afzien van acties zoals landonteigening en gedwongen uitkoop. Een aanvullend argument dat in deze context naar voren komt, is gebaseerd op de opvatting dat het vermeende verhoogde risico op klimaatverandering geen schending vormt van individuele eigendomsrechten, aangezien er geen overtuigend bewijs is. Dit argument berust op de overtuiging dat klimaatverandering geen directe inbreuk vormt op het eigendom van individuen veroorzaakt door de boeren, aangezien eigendomsrechten specifieke en tastbare schendingen vereisen.

Mogelijke negatieve economische gevolgen reduceren van landbouw

Voedselzekerheid: Nederland is sterk afhankelijk van de landbouwsector voor voedselproductie. Het verkleinen van deze sector kan de voedselzekerheid in gevaar brengen, met ernstige gevolgen voor de beschikbaarheid en prijs van voedsel. Een vermindering van de binnenlandse voedselproductie zou leiden tot een grotere afhankelijkheid van import, wat kwetsbaarheid creëert bij verstoringen van internationale handel, zoals geopolitieke conflicten of natuurrampen. Dit kan leiden tot prijsvolatiliteit en mogelijk tekorten aan essentiële voedingsmiddelen, wat de kosten voor consumenten zou verhogen.

Economische stabiliteit: De landbouwsector draagt aanzienlijk bij aan de Nederlandse economie. Een verkleining ervan zou niet alleen leiden tot werkloosheid onder boeren en arbeiders in de landbouw, maar ook tot economische instabiliteit in landelijke gebieden. Landbouwbedrijven vormen de ruggengraat van deze gemeenschappen en dragen bij aan werkgelegenheid, wat op zijn beurt de vraag naar goederen en diensten ondersteunt. Het verkleinen van de landbouwsector zou een negatieve spiraal kunnen veroorzaken, waarbij werkloosheid en economische achteruitgang de economische stabiliteit van het hele land in gevaar brengen.

Export en handel: Nederland staat bekend als een belangrijke exporteur van landbouwproducten. Het verkleinen van de landbouwsector kan de export verminderen, wat de handelsbalans van het land negatief kan beïnvloeden. De landbouwproducten zijn lucratieve exportproducten. Een daling van de exportinkomsten zou de economische groei kunnen belemmeren en de nationale inkomsten verminderen. Bovendien kunnen exportrestricties vanwege verminderde binnenlandse productie leiden tot handelsgeschillen met handelspartners.

Innovatie en technologie: De Nederlandse landbouwsector staat bekend om zijn innovatieve benaderingen en technologische vooruitgang. Het behoud van een sterke landbouwsector stimuleert innovatie en technologische ontwikkeling, wat niet alleen de landbouw zelf ten goede komt, maar ook andere sectoren van de economie. Bijvoorbeeld, precisielandbouwtechnieken, zoals het gebruik van drones en geavanceerde data-analyse, hebben de efficiëntie van landbouwbedrijven verbeterd en kunnen ook worden toegepast in andere industrieën, zoals de luchtvaart of logistiek.

Zelfvoorziening: Een sterke landbouwsector maakt Nederland zelfvoorzienend in voedselproductie. Dit vermindert de afhankelijkheid van invoer en externe bronnen, wat gunstig is in tijden van geopolitieke onzekerheid. Als Nederland in staat is om voldoende voedsel binnen zijn eigen grenzen te produceren, is het minder kwetsbaar voor verstoringen in de wereldwijde voedselketen. Dit versterkt de nationale veiligheid en stabiliteit.

Samen voor Nederland

3. Kleinere overheid & minder belasting


Minder belasting

Door te minderen op uitgaven, is ook minder behoefde aan inkomsten. Hierdoor kunnen de belastingen omlaag. De belastingdruk voor de bevolking neemt af, waardoor mensen meer geld en koopkracht overhouden dat zij naar eigen inzicht kunnen uitgeven aan de eigen ontwikkeling. Dit is een belangrijk uitgangspunt op zichzelf voor Samen voor Nederland.

Van Bureaucratie naar Ondernemerschap: De Toekomst van ex-ambtenaren

De ex-ambtenaren die eerder door burgers werden gefinancierd met belastinggeld, zullen niet alleen burgers worden die door andere burgers worden ondersteund (uitkering). Ze zullen gestimuleerd worden om in de particuliere sector te gaan werken. Als er te veel ambtenaren zijn die niet in verhouding staan tot de diensten die ze aan de gemeenschap leveren in ruil voor hun salaris, dan verspillen we eigenlijk kapitaal en dit moeten we te allen tijde voorkomen.

Toch horen we vaak de tegenwerping dat het verminderen van het aantal overbodige ambtenaren ongunstig zou zijn voor de economie, zouden we daarmee niet de “koopkracht” van deze ambtenaren wegnemen? In feite zou dit alleen maar leiden tot een afname van het “nationale inkomen” en de kans op een economische neergang vergroten of versterken?

Deze absurde bewering ontstaat doordat men alleen kijkt naar de gevolgen van deze actie voor de ontslagen ambtenaren zelf. Men vergeet vaak dat als deze bureaucraten niet langer in dienst zijn, de belastingbetalers het geld mogen houden dat voorheen aan de bureaucraten werd gegeven. Dit betekent dat het inkomen en de koopkracht van de belastingbetalers minstens evenveel toenemen als het inkomen en de koopkracht van de voormalige ambtenaren afnemen.

Als specifieke winkeliers die voorheen zakendeden met deze ambtenaren klanten verliezen, zullen elders andere winkeliers minstens zoveel klanten winnen omdat ze minder belasting hoeven te betalen.

Maar er is nog meer goed nieuws. Het land is niet alleen op korte termijn beter af zonder overtollige ambtenaren, maar ook op de lange termijn. Ambtenaren zullen nu op zoek moeten gaan naar banen in de particuliere sector of zelfs hun eigen bedrijf beginnen, en de extra koopkracht van belastingbetalers zal werkgelegenheid aanmoedigen. Meer beschikbaar geld betekent namelijk meer kansen voor kapitaalaccumulatie, technologische innovatie, meer banen, enzovoort. Ex-ambtenaren kunnen alleen banen in de particuliere sector krijgen door diensten te leveren die gelijkwaardig zijn aan wat werkgevers of klanten verwachten. Op die manier veranderen ze van afhankelijke ambtenaren in productieve leden van de samenleving.

De rechtvaardigheid van een ambtenaar wordt bepaald door de waarde van hun diensten, niet alleen door hun “koopkracht” als ambtenaar. Als het enige argument om ambtenaren te behouden is dat hun koopkracht behouden moet blijven, dan is dat een duidelijk signaal dat het tijd is om afscheid van hen te nemen.

De omvang van de overheid is in aanzienlijke mate gegroeid en heeft geleid tot een situatie waarin deze zich bezighoudt met zaken die buiten haar kerntaken vallen. Het streven naar een kleinere overheid die zich uitsluitend toelegt op essentiële taken is een fundamenteel uitgangspunt van Samen voor Nederland. Door de overheid te verkleinen, zal de welvaart van alle burgers naar verwachting toenemen. Dit kan worden bereikt door belastingverlagingen en het verhogen van netto-inkomens en uitkeringen voor lagere inkomensgroepen.

Het is belangrijk om te erkennen dat de overheid niet in staat is om alle problemen op te lossen, noch is het wenselijk dat zij steeds meer bevoegdheden naar zich toetrekt en een steeds groter deel van de economie en bestaansmiddelen controleert. Om deze reden pleit Samen voor Nederland voor decentralisatie, waarbij meer macht en verantwoordelijkheid wordt overgedragen aan lagere niveaus van bestuur.

Daarnaast is de omvang van de overheid een instrument geworden voor de uitvoering van globalistische top-down projecten, een ontwikkeling die nooit de bedoeling was. Samen voor Nederland benadrukt het belang van het dienen van de belangen van de burgers door de overheid. Het beëindigen of saneren van talrijke overheidsinstellingen, waaronder uitvoeringsinstanties, vormt een cruciaal aspect van deze benadering. Dit gaat gepaard met het verminderen van regeldruk en bureaucratie, wat leidt tot meer vrijheid en lagere kosten.

Een ander belangrijk streven van Samen voor Nederland is het aanpakken van de (legale) corruptie die voortkomt uit de nauwe banden tussen de politiek en het bedrijfsleven, ook wel bekend als de “baantjescarrousel”. Deze situatie heeft mede bijgedragen aan de ontsporing van zaken in Nederland. De partij streeft naar het doorbreken van de macht van topambtenaren met politieke agenda’s en belangen, en pleit voor de vervanging van deze functionarissen door deskundige personen uit het werkveld. Het is tijd voor een grondige herstructurering binnen de overheid, waarbij een nieuwe wind waait en de belangen van Nederland centraal staan.

In het streven naar een kleinere overheid, decentralisatie, het verminderen van regeldruk, het aanpakken van corruptie en het vervangen van topambtenaren, zet Samen voor Nederland zich in voor een ingrijpende hervorming binnen de overheid. Door deze veranderingen na te streven, hoopt de partij op een meer efficiënte en dienstverlenende overheid die de belangen van de burgers oprecht behartigt.

1. Efficiëntie
Het verkleinen van overheidsinstellingen: Door het opheffen, afbouwen en samenvoegen van overheidsinstellingen op alle niveaus kan het aantal ambtenaren worden verminderd. Dit kan leiden tot kostenbesparingen, omdat er minder salarissen en administratieve overhead zijn.

1.2 Het samenvoegen van ministeries
Door ministeries met overlappende verantwoordelijkheden samen te voegen, kunnen synergiën worden gecreëerd en kan de efficiëntie worden verbeterd. Bijvoorbeeld, het samenvoegen van het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu kan leiden tot een betere coördinatie van beleid en besparingen op administratieve kosten. Het samenvoegen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan synergie creëren in beleidsontwikkeling en uitvoering op het gebied van gezondheidszorg en sociale zekerheid.

1.3 Het vereenvoudigen van regelgeving
Overbodige regelgeving kan worden geschrapt om de bureaucratie te verminderen. Dit kan leiden tot een efficiëntere besluitvorming en kostenbesparingen voor zowel de overheid als het bedrijfsleven.

1.4 Het digitaliseren van processen
Door processen en diensten te digitaliseren, kan de overheid de administratieve last verminderen en de efficiëntie verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door het aanbieden van online diensten en het digitaliseren van documenten.

2. Vermindering van managementlagen
Door het aantal managementlagen in overheidsinstellingen te verminderen, kan er een meer gestroomlijnde besluitvorming ontstaan. Dit kan de efficiëntie verbeteren en de bureaucratie verminderen.

2.1 Vermindering van Managementposities binnen Ministeries
In plaats van een uitgebreide hiërarchie van managementlagen binnen ministeries kunnen overheidsinstellingen streven naar een slankere organisatiestructuur. Dit kan betekenen dat bepaalde managementfuncties worden samengevoegd of geëlimineerd, waardoor de besluitvorming sneller en effectiever kan verlopen. Bijvoorbeeld, het combineren van vergelijkbare afdelingen of het verminderen van het aantal tussenliggende managementfuncties.

2.2 Afdelingshoofden en Tussenliggende Managementlagen
In plaats van meerdere tussenliggende managementlagen te handhaven, kunnen afdelingshoofden en managers met vergelijkbare verantwoordelijkheden worden samengevoegd. Hierdoor kan de besluitvorming efficiënter worden, omdat er minder niveaus zijn om goedkeuring te verkrijgen voor beslissingen. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

 • Coördinatoren en Supervisors:
  Banen zoals coördinatoren en supervisors met overlappende verantwoordelijkheden kunnen worden samengevoegd of geëlimineerd. Dit kan leiden tot een meer gestroomlijnde structuur en minder administratieve overhead.
 • Secretarissen en Administratieve Functies:
  Sommige administratieve functies, zoals secretarissen en ondersteunend personeel, kunnen worden geconsolideerd om dubbel werk te voorkomen. Dit kan leiden tot kostenbesparingen en efficiëntie.
 • Advies- en Onderzoeksfuncties:
  Overheidsministeries hebben vaak advies- en onderzoeksafdelingen met vergelijkbare doelen. Het samenvoegen van deze functies kan leiden tot gedeelde middelen en expertise.
 • Beleidsanalisten en Strategen:
  Functies zoals beleidsanalisten en strategen kunnen worden gecombineerd om de efficiëntie in het ontwikkelen en implementeren van beleid te vergroten.
 • Communicatie- en Voorlichtingsposities:
  Binnen ministeries zijn er vaak meerdere posities gericht op communicatie en voorlichting. Het consolideren van deze functies kan de communicatie efficiëntie vergroten.
 • Beleidscoördinatoren:
  Banen zoals beleidscoördinatoren die verantwoordelijk zijn voor het stroomlijnen van beleidsontwikkeling en -implementatie kunnen worden geconsolideerd om duplicatie te voorkomen.

2.3 Verbeterde Communicatie en Coördinatie
Door het verminderen van managementlagen kan de communicatie en coördinatie tussen verschillende afdelingen en niveaus binnen de overheid verbeteren. Dit kan leiden tot een snellere uitvoering van projecten en beleid.

3. Focus op kerntaken
• Elimineren van niet-essentiële taken: Overheidsinstellingen moeten zich concentreren op hun primaire taken en zich ontdoen van takken, afdelingen en samenwerkingsverbanden die niet direct gerelateerd zijn aan deze taken. Dit kan helpen om de kosten te verlagen en de efficiëntie te vergroten door zich te richten op de kernactiviteiten.
• Bescherming van eigendomsrechten: Het waarborgen van eigendomsrechten wordt beschouwd als een essentiële taak van de overheid. Dit omvat het beschermen van individuen in hun recht om eigendommen te bezitten, te gebruiken en te verhandelen.
• Rechtspraak: Een onafhankelijk rechtssysteem is van belang om geschillen op te lossen en contracten te handhaven. Het belang van een eerlijke en efficiënte rechtspraak is wenselijk.
• Veiligheid: Het waarborgen van veiligheid en bescherming tegen agressie en geweld wordt als belangrijk gezien. Wij stellen dat we de rechtspraak en veiligheid volledig gedecentraliseerd van de politiek willen hebben. Het centrale idee achter deze benadering is het beperken van de rol van de overheid tot de meest essentiële taken, zoals het beschermen van eigendomsrechten, het waarborgen van rechtspraak en het bieden van veiligheid. Er wordt gestreefd naar decentralisatie van overheidstaken.

4. Vereenvoudiging belastingstelsel

1. Vereenvoudiging van het belastingstelsel en sociale zekerheidssysteem: Een eenvoudiger belastingstelsel en sociale zekerheidssysteem kunnen de complexiteit verminderen. Dit kan resulteren in minder ambtenaren die nodig zijn om het systeem te beheren, belastingaangiften te verwerken en uitkeringen te beoordelen. Dit zou leiden tot besparingen op personeelskosten.

2. Vermindering van subsidies: Het verminderen van subsidies voor niet-primaire zaken, kan de overheidsuitgaven verlagen. Door te focussen op de kerntaken van de overheid, kunnen subsidies worden verminderd en kunnen middelen efficiënter worden toegewezen.

3. Transparantie en verantwoordelijkheid: Volledige transparantie in overheidsuitgaven: Het bevorderen van transparantie in overheidsuitgaven is essentieel. Door volledige openheid en toegankelijkheid van financiële gegevens kunnen onnodige uitgaven en corruptie worden tegengegaan. Dit kan leiden tot verhoogde verantwoordelijkheid en een efficiëntere besteding van middelen.

4. Verantwoordelijkheid van ambtenaren bij financieel wanbeleid: Ambtenaren moeten verantwoordelijk worden gehouden voor hun financiële beslissingen en handelingen. Door strenge controlemechanismen en sancties voor financieel wanbeleid kan worden voorkomen dat ambtenaren roekeloos met overheidsmiddelen omgaan. Dit kan bijdragen aan een verantwoordelijke en efficiënte financiële cultuur binnen de overheid.

5. Beperking van uitgaven: Bijdrage aan het Koningshuis afbouwen: Het verminderen van de financiële bijdrage aan het Koningshuis kan leiden tot besparingen op het gebied van koninklijke uitgaven. Dit zou kunnen betekenen dat de kosten voor onderhoud van paleizen, koninklijke reizen en andere koninklijke activiteiten verminderd worden.

6. Versobering wachtgeldregeling: Het beperken van de wachtgeldregeling kan de kosten van vertrekregelingen voor voormalige politici en ambtenaren verminderen. Dit zou betekenen dat er minder geld wordt besteed aan langdurige uitkeringen voor personen die de publieke sector verlaten.

Samen voor Nederland

4. Migratie

De langdurige periode van massale immigratie heeft aanzienlijke gevolgen gehad voor de Nederlandse samenleving. Ondanks de toenemende druk die voortkomt uit de instroom van nieuwe individuen, blijven de nationale grenzen open en blijven er asielzoekers naar Nederland komen. Dit vraagt om een halt toe te roepen.

Beëindiging van asielinstroom

Samen voor Nederland beschouwt de massale immigratie als een kunstmatig gecreëerd probleem. Het lijkt erop dat de grote stroom asielzoekers naar Nederland wordt geleid omdat de huidige politieke partijen dat wensen, ondanks de aanzienlijke nadelen voor de Nederlandse bevolking. Dit illustreert dat de heersende politieke partijen niet primair het welzijn van de Nederlanders voor ogen hebben, maar eerder de belangen van een globalistische agenda dienen.

Hoewel we bereid zijn mensen in noodsituaties te helpen, is dit fundamenteel anders dan het massaal toelaten van deze personen in Nederland en ze te voorzien van privileges zoals prioriteit bij het verkrijgen van huurwoningen en toegang tot het socialezekerheidsstelsel, enzovoort.

De omvang van de instroom van asielzoekers is dusdanig groot dat verdere toelating onhoudbaar is en talloze problemen op diverse gebieden veroorzaakt, met name op het gebied van huisvesting. Het oplossen van dit probleem is geen complexe aangelegenheid, maar vereist wel de politieke wil om te kiezen voor het belang van Nederland en zijn bevolking.

Samen voor Nederland stelt voor de beperking van massale immigratie de volgende opties voor:
• Een aanzienlijk strenger asielbeleid, met enkel sobere opvang, een verkorte procedure en snelle uitzetting.
• Het uitgangspunt van het beleid zou moeten zijn dat er geen asiel wordt verleend, tenzij aan strikte vereisten is voldaan, zoals aantoonbare politieke vervolging.
• Het organiseren van asiel buiten Nederland, waar asielzoekers hun procedures kunnen afwachten in andere landen waarmee hierover overeenkomsten zijn gesloten.
• Een asielbeleid dat gericht is op het ontmoedigen van Nederland als bestemming, om een aantrekkende werking te voorkomen.
• Bij humanitaire noodsituaties moeten we opvang in de regio ondersteunen of organiseren.
• Geen voorrang voor statushouders bij het verkrijgen van woningen.
• De ontmanteling van de asielindustrie.
• Asielzoekers die strafbare feiten plegen, dienen onmiddellijk te worden uitgezet.
• Geen dubbele nationaliteit. Wie kiest voor Nederland, moet daadwerkelijk voor Nederland kiezen. We moeten voor de volle 100% kunnen rekenen op alle Nederlanders. Wie niet voor Nederland kan kiezen, komt niet in aanmerking voor de Nederlandse nationaliteit.

Economische implicaties:

1. Economische Belasting: Massa-immigratie kan leiden tot verschillende economische belastingen voor Nederland, zoals:

Kosten voor Opvang en Integratie: De kosten voor het opvangen, huisvesten en integreren van asielzoekers kunnen aanzienlijk zijn. Dit omvat kosten voor het bouwen en onderhouden van opvangfaciliteiten, taal- en integratieprogramma’s, enzovoort. Bijvoorbeeld, de bouw en exploitatie van asielzoekerscentra vereisen overheidsuitgaven.

Werkloosheidsuitkeringen: Als asielzoekers geen werk kunnen vinden, kunnen ze recht hebben op werkloosheidsuitkeringen. Dit kan leiden tot extra belastingen voor Nederlandse burgers.

2. Arbeidsmarkt: Een toestroom van asielzoekers kan gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt, zoals:

• Concurrentie om Banen: Asielzoekers kunnen concurreren om dezelfde banen als Nederlandse burgers, vooral in sectoren met laaggeschoolde arbeid. Dit kan leiden tot een toename van de werkloosheid onder de Nederlandse bevolking, aangezien werkgevers mogelijk kiezen voor goedkopere arbeid.

• Loondruk: Als er een overschot aan arbeidskrachten is, kan dit de lonen onder druk zetten, vooral in sectoren met veel asielzoekers. Dit kan leiden tot lagere inkomsten voor Nederlandse werknemers.

3. Woningmarkt: Massa-immigratie kan de woningmarkt beïnvloeden, met gevolgen zoals:

• Stijgende Huizenprijzen: Een toename van de bevolking kan de vraag naar woningen vergroten, wat kan resulteren in stijgende huizenprijzen. Dit maakt het voor Nederlandse burgers moeilijker om betaalbare woningen te vinden.

• Huisvesting schaarste: In steden met grote aantallen asielzoekers kan er een tekort aan betaalbare huisvesting ontstaan. Dit kan leiden tot dakloosheid en overvolle huizen.

4. Sociale Zekerheid: Het sociale zekerheidssysteem kan onder druk komen te staan door massa-immigratie, zoals:

• Toename van Uitkeringen: Als asielzoekers recht hebben op sociale uitkeringen, zoals bijstandsuitkeringen of gezondheidszorg, kan dit leiden tot hogere overheidsuitgaven. Nederlandse belastingbetalers moeten mogelijk meer belasting betalen om deze kosten te dekken.

5. Maatschappelijke Integratie: Massale immigratie kan integratie-uitdagingen met zich meebrengen, zoals:

• Onderwijskosten: Kinderen van asielzoekers hebben recht op onderwijs. De kosten voor het aanbieden van onderwijs aan niet-Nederlandstalige kinderen kunnen aanzienlijk zijn, inclusief kosten voor taalonderwijs en aanpassingsprogramma’s.

• Gezondheidszorg: Asielzoekers hebben toegang tot de gezondheidszorg. Als er grote aantallen asielzoekers zijn, kan dit leiden tot extra belasting van het gezondheidssysteem en extra kosten.

• Toenemende Criminaliteit: Massa-immigratie kan gepaard gaan met een toename van criminaliteit, aangezien sommige nieuwkomers zich mogelijk bezighouden met criminele activiteiten. Dit heeft verschillende gevolgen:

6. Druk op Justitie: Een stijging van het aantal criminele zaken legt druk op het justitiële systeem. Dit omvat politie, rechters, gevangenissen en andere rechtshandhavingsinstanties. De toename van het aantal zaken kan leiden tot overbelasting van deze instanties, waardoor de efficiëntie afneemt.

• Kosten van Strafrechtelijke Procedures: Strafrechtelijke procedures zijn kostbaar. Het verwerken van een groter aantal zaken vergt extra financiële middelen voor politieonderzoek, juridische procedures en gevangenisstraffen.

• Veiligheid: Een stijging van de criminaliteit kan de veiligheid van de samenleving in gevaar brengen. Burgers kunnen zich minder veilig voelen in hun woonomgeving, wat kan leiden tot sociale spanningen.

Samen voor Nederland

5. Energie


“Groene” energie

Het energievraagstuk in Nederland is een kwestie die kunstmatig is gecreëerd. Terwijl het altijd een belangrijk onderwerp is geweest om te bepalen waar onze energie vandaan komt, is het nu overschaduwd door de drang om “klimaatverandering” te bestrijden. Zoals eerder in het manifest vermeld, verwerpt Samen voor Nederland de klimaathysterie en beschouwen we dit niet als een centraal onderdeel van het energievraagstuk. Wij staan niet achter beperkingen die zijn gebaseerd op CO2- of stikstofreductiedoelen.

Aardgas, bijvoorbeeld, is geen schaarse of milieu vijandige bron van energie. Er is geen dwingende reden om volledig van aardgas af te stappen, en niemand mag hiertoe worden gedwongen.

Nederland heeft ook aanzienlijke gasreserves, met name in de Noordzee, die voor binnenlands gebruik kunnen worden ingezet en niet geëxporteerd moeten worden. In gevallen waarin gaswinning heeft geleid tot schade, moet er ruimhartige compensatie worden geboden.

Daarnaast, wanneer de politieke verhoudingen met Rusland genormaliseerd zijn, waar Samen voor Nederland eveneens voorstander van is, kan Nederland weer aardgas uit Rusland importeren. Dit gas zal hoe dan ook gewonnen worden en elders worden gebruikt, waardoor andere landen hun welvaart vergroten, terwijl Nederland zichzelf onnodig beperkt.

Wat betreft andere energiebronnen, is Samen voor Nederland kritisch ten aanzien van wind- en zonne-energie. Hoewel deze bronnen mogelijk een beperkte bijdrage kunnen leveren aan de energiebehoefte, zijn er sterke indicatoren dat het op de langere termijn in een verlies zal resulteren. Samen voor Nederland pleit voor het stoppen van het financieren en verder opschalenvan zonne-energie en windenergie. Hieronder leest u waarom Samen voor Nederland vanuit een economisch en milieukundig perspectief van mening is dat deze hernieuwbare energiebronnen op de lange termijn tot een verlies zullen leiden en waarom wij daarom een heroverweging van het energiebeleid noodzakelijk achten.

Zonne-energie en worden vaak gepresenteerd als duurzame alternatieven voor conventionele energiebronnen, maar er zijn geldige argumenten waaruit kan worden betoogd dat deze hernieuwbare energiebronnen op de lange termijn tot grote verliezen kunnen leiden. Er zijn enkele redeneringen die dit ondersteunen:

Beperkte en inconsistente energietoevoer:
Zowel zonne-energie als windenergie zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Ze leveren energie wanneer de zon schijnt of de wind waait, maar kunnen inconsistent zijn. Dit vereist aanvullende investeringen in energieopslagtechnologieën, wat leidt tot extra kapitaaluitgaven.

• Onderhoudskosten van zonnepanelen en windturbines:
Zonnepanelen en windturbines vereisen regelmatig onderhoud en reparaties. De kosten voor het onderhoud van deze apparatuur kunnen op de lange termijn aanzienlijk oplopen, wat leidt tot kapitaalconsumptie in plaats van opbrengst.
• Moeilijk recyclebare aard van deze apparatuur:
Zonnepanelen en windmolens bevatten materialen die moeilijk te recyclen zijn, zoals zeldzame metalen en kunststoffen. Het verwijderen en verwerken van afgedankte zonnepanelen en windmolens kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen en
bijdragen aan milieuproblemen.
• Milieuschade en dierenleed:
De installatie van windturbines heeft vaak negatieve gevolgen voor de omgeving, met inbegrip van geluidsoverlast voor omwonenden en de verstoring van vogel- en vleermuispopulaties. Deze milieuschade en het bijbehorende dierenleed kunnen leiden tot latere financiële verplichtingen, die niet altijd worden meegerekend in de initiële kostenschattingen.
• Economisch inefficiënt landgebruik:
De installatie van zonnepanelen en windturbines vereist grote hoeveelheden land. Dit land had mogelijk gunstiger kunnen worden benut voor landbouw of andere activiteiten. De economische verliezen als gevolg van inefficiënt landgebruik kunnen op lange termijn leiden tot kapitaalconsumptie (verlies).
• Energie-intensieve fabricage:
Het produceren van zonnepanelen en windturbines vereist aanzienlijke hoeveelheden energie, wat bijdraagt aan de ecologische voetafdruk van deze technologieën. Het feit dat de fabricage zelf energie-intensief is, kan resulteren in een nettoverlies van energie en kapitaal.
•Subsidies en overheidsinterventies:
Overheden verlenen vaak subsidies en andere financiële prikkels voor zonne- en windenergieprojecten. Deze subsidies kunnen leiden tot een ongezonde afhankelijkheid van de industrie op overheidsfinanciering en op de lange termijn bijdragen aan kapitaalconsumptie.
Al deze factoren kunnen zich opstapelen en leiden tot aanzienlijke kapitaalconsumptie door de zonne- en windenergiesector, ondanks de initiële investeringen in hernieuwbare energie. Het is belangrijk om een kritische economische analyse te maken om de langetermijneffecten van deze technologieën te begrijpen en ervoor te zorgen dat ze economisch duurzaam zijn, er is overtuigend bewijs dat zowel zonne-energie evenals de windmolens niet duurzaam zijn.

Samen voor Nederland streeft daarom niet naar verdere uitbreiding van windturbines of zonneparken in Nederland en pleit niet voor verplichte installatie van zonnepanelen, warmtepompen of gasvrij wonen bij nieuwbouwwoningen. We willen ook geen windturbines of zonneparken in bewoonde gebieden zien. Bestaande windturbines die zich te dicht bij woongebieden bevinden, moeten worden verwijderd, omdat deze mogelijk schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van omwonenden door laagfrequent geluid. Biomassa als energiebron wordt beschouwd als zeer schadelijk voor het milieu, aangezien dit het kappen van hele bossen vereist voor energieopwekking. Dit betekent dat andere primaire energiebronnen noodzakelijk blijven. Op dit moment wordt kernenergie beschouwd als een schone alternatieve energiebron, en er wordt gekeken naar innovaties zoals thoriumcentrales als mogelijke toekomstige oplossingen.

Groningen en aardgas

Een van de meest urgente kwesties waarmee de bewoners van Groningen momenteel worden geconfronteerd, betreft de noodzaak tot herstel van aardbevingsschade aan hun woningen. Het financieren van deze herstelwerkzaamheden vergt aandacht, waarbij toekenning van financiële compensatie afhankelijk is gesteld van een grondige inspectie en beoordeling van de schade. Echter, tot op heden ontbreekt een duidelijk afgebakende tijdslijn waarbinnen deze financiële compensatie moet plaatsvinden. Samen voor Nederland pleit daarom een genereuze schadevergoeding voor de betrokkenen, waarbij tevens de noodzaak van helder omschreven betalingstermijnen wordt onderstreept.

Deze zorgwekkende situatie in Groningen heeft niet alleen betrekking op de directe materiële schade aan de woningen, maar heeft ook aanzienlijke gevolgen voor het welzijn en de gemoedsrust van de getroffen gemeenschap. Tegelijkertijd is het van cruciaal belang om duidelijke termijnen vast te stellen waarbinnen deze financiële steun daadwerkelijk aan de getroffenen wordt verstrekt. Dit draagt niet alleen bij aan de voorspelbaarheid en stabiliteit voor de betrokken huishoudens, maar versterkt ook het vertrouwen in de overheid en haar vermogen om adequaat te reageren op dergelijke crisissituaties.

De voorgestelde maatregelen van Samen voor Nederland beogen een rechtvaardige en doeltreffende aanpak van de aardbevingsschade in Groningen te waarborgen, waarbij de menselijke en economische aspecten in evenwicht worden gebracht. Dit initiatief streeft naar een oplossing die zowel de materiële behoeften van de betrokkenen aanpakt als hun geestelijke welzijn beschermt, en daarbij de beginselen van transparantie en efficiëntie in acht neemt.

Economische implicaties

Energie-onafhankelijkheid
Het behouden van aardgas als een belangrijke energiebron kan de energieonafhankelijkheid van Nederland vergroten. Dit betekent dat Nederland minder afhankelijk wordt van externe leveranciers van energiebronnen, zoals olie of gas uit andere landen. Dit heeft verschillende economische voordelen:

Minder kwetsbaarheid voor prijsschommelingen
Wanneer een land sterk afhankelijk is van externe energiebronnen, kan het gevoelig zijn voor prijsschommelingen op de wereldmarkt. Door aardgas binnenlands te produceren en te gebruiken, kan Nederland de impact van wereldwijde prijsveranderingen verminderen.

Energiebeveiliging
Een stabiele binnenlandse energieproductie zorgt voor betere energiebeveiliging, omdat Nederland minder vatbaar is voor verstoringen in de internationale energiehandel. Dit is van groot belang voor de nationale economie, aangezien energie essentieel is voor de werking van bedrijven en huishoudens.

Valutabesparingen
Minder afhankelijkheid van energie-invoer betekent minder uitgaven in buitenlandse valuta, wat de handelsbalans kan verbeteren en valutareserves kan besparen.

Stabiliteit van de energiesector
Het behouden van een binnenlandse energiebron zoals aardgas kan bijdragen aan de stabiliteit van de energiesector. Dit kan gunstig zijn voor investeringen in de sector en het behoud van banen.

Economische kansen

Het behouden van het aardgasnetwerk en de gaswinning in Nederland kan economische kansen bieden, zoals werkgelegenheid in de gasindustrie en de toeleveringsketen. Economische theorieën die relevant zijn voor dit aspect zijn onder meer:

• De multiplicatoreffecten
De gasindustrie heeft het potentieel om multiplicatoreffecten te genereren, waarbij elke baan in de gasindustrie indirect kan leiden tot extra banen in andere sectoren, zoals toeleveranciers, transport en dienstverlening.

• Regionale ontwikkeling: Gaswinning is plaatselijk. Het behouden van deze industrie kan bijdragen aan regionale ontwikkeling door economische activiteit en investeringen naar deze gebieden te brengen.

• Stabilisatie van energieprijzen: Het aanbod van aardgas op de binnenlandse markt kan helpen de energieprijzen te stabiliseren. Consumenten en bedrijven profiteren van stabiele energieprijzen omdat ze beter kunnen plannen en minder risico lopen op onverwachte kostenstijgingen.

Schadecompensatie:
Het voorstel om genereus te compenseren voor eventuele schade door gaswinning toont aandacht voor rechtvaardigheid en het welzijn van getroffen gemeenschappen, echter moeten hier wel transparante voorwaarden aan worden gesteld.

Kosten voor belastingbetalers:
Schadecompensatie moet ergens vandaan komen, meestal uit belastinggeld. Als de compensatiekosten buitensporig hoog worden, kunnen ze leiden tot hogere belastingen of een toename van de overheidsschuld, het is daarom van groot belang dat alle opbrengsten van de gaswinning worden gebruikt voor de compensatie, de belastingbetaler moet hier geen last van ondervinden.

Ontmoediging van investeringen:
Als gasproducenten vrezen dat ze  geconfronteerd zullen met te hoge claims, kan dit hun bereidheid om te investeren in gaswinning verminderen. Dit kan gevolgen hebben voor de nationale energieproductie en de werkgelegenheid in de energiesector. Het is daarom belangrijk dat daar van tevoren duidelijke afspraken over worden gemaakt.

Het is belangrijk voor beleidsmakers om een evenwicht te vinden tussen het bevorderen van rechtvaardigheid en het minimaliseren van de negatieve effecten van schadecompensatie. Dit omvat het zorgvuldig evalueren van claims, het vaststellen van redelijke criteria voor schadevergoeding en het overwegen van de bredere economische implicaties van dergelijke maatregelen.

Kernenergie

Vanuit economisch én duurzaam perspectief zijn er verschillende redenen waarom Nederland de exploitatie van kernenergie zou moeten overwegen:

1. Energieonafhankelijkheid: Kernenergie kan Nederland minder afhankelijk maken van buitenlandse energiebronnen, zoals gas- en olie-importen. Hierdoor kan het land zijn energievoorziening diversifiëren en een meer stabiele energieprijs handhaven, wat gunstig is voor de economie.
2. Lage operationele kosten: Kerncentrales hebben doorgaans lagere operationele kosten in vergelijking met conventionele energiebronnen zoals steenkool en aardgas. Dit kan leiden tot lagere energieprijzen voor consumenten en bedrijven, wat de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven op de internationale markt kan verbeteren.
3. Stabiele energievoorziening: Kerncentrales leveren een constante en betrouwbare energievoorziening, ongeacht de weersomstandigheden. Dit is belangrijk voor bedrijven die een ononderbroken productie nodig hebben en kan helpen om energie-gerelateerde verstoringen te minimaliseren.
4. Veiligheid: De modernisering van kerncentrales, gecombineerd met de zich ontwikkelende innovatie rondom kernenergie bieden volgens SvN een mogelijkheid om van kernenergie de meest veilige manier van energie opwekken te maken. Nederland kan hierin een voorbeeldfunctie aannemen. In tal van Europese landen zoals; Duitsland, België, Spanje en Zweden is men kerncentrales aan het afbouwen. In het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Finland worden juist kerncentrales bijgebouwd. Lessen uit het verleden en gedegen onderzoek naar het bouwen van nieuwe kerncentrales, het opruimen/verwerken/opslaan van kernafval en het dagelijks gebruik van kernenergie biedt ons een weg naar veilige kerncentrales in Nederland.

Samen voor Nederland

6. Huisvesting & bijbouwen

In Nederland kampt men met een aanzienlijk en voortdurend groeiend huisvestingsprobleem. Samen voor Nederland heeft reeds voorgestelde maatregelen om dit probleem aan te pakken, waarbij de voorrang voor statushouders, die bijdraagt aan de huisvestingsproblematiek, onmiddellijk moet worden beëindigd.

Daarnaast dienen op korte termijn aanvullende oplossingen te worden geïmplementeerd om het woningtekort te verlichten. Dit omvat versnelde bouw van betaalbare woningen, vereenvoudiging van de conversie van panden naar wooneenheden en het toegankelijker maken van grond voor woningbouw.

Bij de ontwikkeling van nieuwe woonwijken pleit Samen voor Nederland voor een evenwichtige benadering, waarbij rekening wordt gehouden met natuurbehoud, behoud van lokale identiteit en het welzijn van de bewoners. Dit houdt in dat we streven naar ruime, groene wijken met voldoende bomen, waterpartijen en parken, in plaats van het concentreren van mensen in dichtbebouwde omgevingen.

Samen voor Nederland benadrukt tevens de noodzaak van voldoende parkeergelegenheid bij nieuwe woningen en stelt dat oplossingen zoals autodelen op vrijwillige basis moeten worden aangeboden en niet mogen worden opgedrongen door bewust te weinig parkeerfaciliteiten te voorzien.

Verder zijn de volgende zaken van belang in ons huisvestingsbeleid:
• We verwerpen het concept van een megastad, smart city, of 15-minuten steden als onmenselijk, onnatuurlijk en een inperking van vrijheden, omdat deze ideeën vaak voortkomen uit globalistische motieven.
• Bij nieuwbouw streven we naar voldoende sociale huurwoningen.
• We staan open voor alternatieve woonvormen zoals generatiewoningen en tiny houses, zonder verstikkende regulering.
• Het landelijke karakter van landelijke gebieden dient behouden te blijven.

Woningtekort

Samen voor Nederland benadrukt het probleem van huisvesting in Nederland, dat wordt verergerd door de sterke bevolkingsgroei als gevolg van immigratie. Dit is een legitiem economisch vraagstuk, aangezien bevolkingsgroei invloed heeft op de vraag naar huisvesting en de prijzen van onroerend goed.

1. Wat betreft het voorrang geven aan statushouders, is het economisch gezien belangrijk om de gevolgen hiervan te overwegen. Het kan leiden tot concurrentie om beschikbare huisvesting, wat de prijzen kan opdrijven en de druk op de woningmarkt kan vergroten. Het beëindigen van deze voorrang is een manier om de woningmarkt toegankelijker te maken voor de gehele bevolking.

2. Het voorstel om meer betaalbare woningen te bouwen en panden om te bouwen naar woningen is een gangbare economische benadering om het woningtekort aan te pakken, echter is de voorwaarde die wij eraan stellen is dat de eigenaren van deze panden vrijwillig instemmen het gebruik van de panden en zullen vergoed worden, in overeenstemming met de marktprijs. Dit kan de vraag naar huisvesting helpen matchen met het aanbod en prijsstijgingen op de woningmarkt beperken.

3. Het behouden van natuur, lokale identiteit en menselijkheid bij het bouwen van nieuwe woonwijken, omdat het de kwaliteit van leven kan verbeteren en de waarde van vastgoed kan verhogen. Dit sluit aan bij economische theorieën die benadrukken dat de kwaliteit van de omgeving van invloed is op de welvaart en het welzijn van mensen.

Concrete stappen:

Fiscale Stimulansen: De overheid kan particuliere investeerders belastingvoordelen bieden voor investeringen in woningbouw. Bijvoorbeeld, lagere belastingtarieven voor de winsten die worden gegenereerd uit vastgoedinvesteringen in nieuwe woningen.

Vereenvoudiging van Bouwvoorschriften: Door het stroomlijnen van bouwvoorschriften en het verminderen van administratieve lasten kunnen particuliere ontwikkelaars efficiënter werken. Dit kan leiden tot kortere bouwtijden en lagere kosten. Bijvoorbeeld, het verkorten van vergunningsprocedures en het verminderen van vereiste documentatie.

Grondverkoop en -verhuur: De overheid kan bouwgrond tegen gunstige voorwaarden aanbieden aan particuliere ontwikkelaars. Dit kan worden bereikt door lagere grondprijzen of gunstige leaseovereenkomsten. Een voorbeeld is het verkopen van land tegen een gereduceerde prijs aan ontwikkelaars die verplicht zijn om betaalbare woningen te bouwen.

Publiek-Private Samenwerking: De overheid kan samenwerken met particuliere bedrijven via publiek-private samenwerkingen. Dit kan leiden tot gezamenlijke financiering en ontwikkeling van nieuwbouwprojecten. Een voorbeeld is een project waarbij de overheid de grond levert en een particuliere ontwikkelaar de woningen bouwt.

Meer Betaalbare Woningbouwprojecten: De overheid kan subsidies of financiële prikkels verstrekken aan ontwikkelaars die zich richten op het bouwen van meer betaalbare woningen. Dit kan de beschikbaarheid van betaalbare huisvesting vergroten. Een voorbeeld is het verstrekken van subsidie voor de bouw van sociale huurwoningen.

Subsidies voor Starters

Subsidieprogramma voor huurders: SvN wil geen huurprijsplafond, echter laten wij starters niet in de kou staan De overheid kan een subsidieprogramma opzetten dat specifiek is gericht op huurders die aan bepaalde criteria voldoen, zoals inkomensniveau, leeftijd en burgerlijke staat. Starters op de woningmarkt kunnen in aanmerking komen voor deze subsidies, die kunnen worden toegekend op basis van financiële behoefte.

Hoe werkt het: Starters die aan de criteria voldoen, kunnen een subsidieaanvraag indienen bij de overheid. De subsidie kan worden berekend op basis van het verschil tussen de markthuurprijs en een betaalbare huurprijs voor de betreffende regio. De subsidie kan maandelijks of jaarlijks worden verstrekt en direct aan de verhuurder worden betaald om de huurkosten van de starter te verlagen.

Inkomensgrenzen: Om ervoor te zorgen dat de subsidies ten goede komen aan diegenen die het meest nodig hebben, kunnen inkomensgrenzen worden vastgesteld. Starters met een inkomen onder een bepaalde drempel zouden in aanmerking komen voor de volledige subsidie, terwijl de subsidie geleidelijk wordt verminderd naarmate het inkomen stijgt.

Monitoring en evaluatie: Het subsidieprogramma kan worden gemonitord en geëvalueerd om ervoor te zorgen dat het effectief is en aan de behoeften van starters op de woningmarkt voldoet. Periodieke herzieningen kunnen worden uitgevoerd om de subsidieniveaus aan te passen aan veranderende marktomstandigheden en economische factoren.

Transparantie: Het is essentieel om het subsidieproces transparant te maken, zodat starters op de woningmarkt gemakkelijk kunnen begrijpen hoe ze in aanmerking kunnen komen en welke voordelen ze kunnen verwachten. Dit kan worden bereikt door duidelijke richtlijnen en informatieve campagnes. Het invoeren van subsidies voor starters op de woningmarkt kan hen helpen om betaalbare huisvesting te vinden zonder de marktwerking al te veel te verstoren. Door financiële steun te bieden aan degenen die het nodig hebben, kunnen starters op de woningmarkt een betere kans krijgen om hun woondromen waar te maken, terwijl verhuurders nog steeds redelijke huurprijzen kunnen vragen. Dit beleid kan helpen om de woningmarkt toegankelijker te maken voor een bredere groep mensen en tegelijkertijd de economische stabiliteit te behouden.

Economische implicaties

Op de lange termijn kan een vrije huurmarkt leiden tot een beter evenwicht tussen vraag en aanbod, lagere prijsstijgingen, meer investeringen in woningbouw, een breder scala aan huisvestingsopties en verbeterde kwaliteit voor huurders. Het is een benadering die gebaseerd is op de principes van marktwerking en individuele vrijheid, die gunstig kunnen zijn voor de economische efficiëntie bij het aanpakken van het woningtekort.

Marktwerking en Efficiëntie: In een vrije huurmarkt kunnen verhuurders vrijelijk hun huurprijzen bepalen op basis van vraag en aanbod. Dit stimuleert concurrentie tussen verhuurders, wat leidt tot efficiëntie. Verhuurders zullen geneigd zijn hun prijzen concurrerend te houden om huurders aan te trekken en te behouden.

Aanmoediging van Investeringen: Wanneer verhuurders de vrijheid hebben om hun prijzen te bepalen, kan dit een sterke stimulans zijn voor investeringen in nieuwe woningen. Een groeiende vraag naar huurwoningen zal verhuurders aanmoedigen om meer woningen te bouwen om aan deze vraag te voldoen. Dit kan het woningaanbod vergroten.

Innovatie en Kwaliteit: Verhuurders zullen ook concurreren op basis van kwaliteit en voorzieningen om huurders aan te trekken. Dit kan leiden tot innovatieve benaderingen van huisvesting, betere service en verbeterde voorzieningen voor huurders.

Flexibiliteit: Een vrije huurmarkt biedt huurders en verhuurders meer flexibiliteit. Huurders kunnen kiezen uit een breed scala aan opties die passen bij hun behoeften en budgetten. Verhuurders hebben de flexibiliteit om hun woningen aan te passen aan de marktvraag.

Geen Overheidsinmenging: In een vrije huurmarkt is er geen behoefte aan prijsplafonds van de overheid. Dit zal de bureaucratie verminderen en beperkt de kans op marktverstoringen die kunnen optreden als gevolg van beperkende maatregelen.

Stabiele Investeringen: Verhuurders kunnen vertrouwen op stabiele investeringen in onroerend goed zonder angst voor plotselinge veranderingen in de regelgeving die hun investeringen in gevaar kunnen brengen.

Samen voor Nederland

 

7. Gezondheidszorg


Een Betaalbare Basisverzekering voor Iedereen

In dit vernieuwde systeem wordt een betaalbare basisverzekering van €90 per maand ingevoerd voor iedereen, ongeacht of ze werknemers, werkgevers, ondernemers, AOW’er of uitkeringsgerechtigden zijn. Deze basisverzekering biedt een breed scala aan medische dekking, vergelijkbaar et het oude ziekenfondsmodel. Het doel is om toegankelijke en betaalbare zorg voor alle burgers te waarborgen.

Vrije Keuze van Zorg

Belangrijk is dat deze basisverzekering de verzekerden altijd de vrije keuze van zorgverleners biedt, zonder beperkingen of voorwaarden van de verzekeraar. Dit waarborgt dat mensen de zorg kunnen ontvangen die het beste bij hun behoeften past.

Uitbreiding van Zorgpersoneel en Minder Bureaucratie

Een ander essentieel aspect van dit plan is de uitbreiding van het zorgpersoneel en het verminderen van bureaucratische overheid. Een deel van de financiering voor hogere salarissen in de zorg kan worden gevonden door te snijden in de toplagen van de bureaucratie en door efficiënter te werken. Ook investeren wij in meer IC) bedden.

Investering in de Ouderenzorg

Een belangrijk doel is om de ouderenzorg te verbeteren en ouderen een waardige en fatsoenlijke oude dag te bieden. Dit kan worden bereikt door te investeren in meer personeel, meer budget (lees meer als beleg op brood), meer (IC) bedden en een algehele verbetering van de ouderenzorg. Het doel is om Nederland trots te laten zijn op de zorg voor ouderen, omdat zij de her-opbouwers van het land zijn. Dit nieuwe zorgsysteem combineert elementen van het oude ziekenfondsmodel (inclusief een aantal tandarts en/of fysiotherapie behandelingen) zoals solidariteit en toegankelijkheid, met moderne hervormingen die gericht zijn op efficiëntie, kwaliteit en keuzevrijheid.

Dit nieuwe zorgsysteem combineert elementen van het oude ziekenfondsmodel, zoals solidariteit en toegankelijkheid, met moderne hervormingen die gericht zijn op efficiëntie, kwaliteit en keuzevrijheid. Door te investeren in zowel personeel als infrastructuur, kan Nederland een gezondheidszorgsysteem creëren dat de behoeften van de bevolking beter vervult en tegelijkertijd betaalbaar blijft.


Werken in de Zorg

Om het aantrekkelijker te maken om in de zorg te gaan werken, wilt Samen voor Nederland een strategisch plan implementeren om de zorgsector aantrekkelijker te maken voor zorgprofessionals. Hier zijn enkele beleidsmaatregelen en initiatieven:

1. Salarisverhoging: Een van de meest directe manieren om de zorgsector aantrekkelijker te maken met name aan de onderkant van de zorg (zowel thuiszorg, ziekenhuiszorg en ouderenzorg) is door salarisverhogingen voor zorgprofessionals door te voeren. Dit kan met name gericht zijn op functies waar sprake is van tekorten, zoals verpleegkundigen en verzorgenden. De overheid kan financiële stimulansen bieden om te zorgen voor competitieve en aantrekkelijke salarissen in de zorg.

2. Studiebeurzen en Financiële Ondersteuning: De overheid kan studiebeurzen en financiële ondersteuning aanbieden aan studenten die kiezen voor zorg gerelateerde opleidingen. Dit kan in de vorm van beurzen, renteloze leningen of studiebeurzen die worden vergeven aan studenten die zich verbinden aan een zorg carrière.

3. Loopbaanontwikkeling: De overheid kan programma’s opzetten voor loopbaanontwikkeling in de zorg, waarbij zorgprofessionals mogelijkheden krijgen voor bijscholing, specialisatie en versnelde doorgroeimogelijkheden. Dit kan de motivatie van zorgmedewerkers vergroten.

4. Vermindering van Administratieve Lasten: Het verminderen van administratieve lasten en bureaucratische procedures in de zorg kan de werkdruk verlagen en zorgverleners meer tijd geven voor directe patiëntenzorg.

5. Gezondheidszorgtechnologie: Het bevorderen van het gebruik van moderne gezondheidstechnologieën kan de efficiëntie en effectiviteit van zorgprocessen verbeteren en zorgprofessionals beter in staat stellen om hoogwaardige zorg te leveren.

6. Publieke Erkenning en Waardering: campagnes lanceren om het publiek bewust te maken van het belang van de zorgsector en de waardering voor zorgprofessionals vergroten. Het is erg belangrijk om te benadrukken dat we de hoge zorgkosten kunnen aanpakken door ons beleid op andere terreinen aan te passen. Dat betekent bijvoorbeeld dat we:
– Uit de Europese Unie stappen.
– Stoppen met het geven van geld aan de Europese Commissie.
– ‘Nee’ zeggen tegen internationale klimaatplannen.
– Stoppen met het financieren van oorlogen.
– Strengere regels te hanteren voor immigratie, inclusief het beter bewaken van onze grenzen.

Het idee hierachter is dat als we deze veranderingen doorvoeren, we geld kunnen vrijmaken dat anders aan deze zaken zou worden besteed en dat geld kunnen gebruiken voor de zorg.

Farmaceutische zelfvoorziening

Samen voor Nederland pleit voor het opzetten van een farmaceutische fabriek in Nederland.

Zekerheid van toegang tot medicijnen: Een nationale farmaceutische fabriek zorgt voor een gegarandeerde en consistente toegang tot essentiële medicijnen. Hierdoor wordt de kwetsbaarheid verminderd die ontstaat wanneer een land volledig afhankelijk is van de import van geneesmiddelen. In geval van wereldwijde verstoringen, zoals de COVID-19-pandemie, kan zelfvoorziening in medicijnen van levensbelang zijn.

Onafhankelijkheid in noodsituaties: In tijden van crisis, zoals natuurrampen of internationale conflicten, kan zelfvoorziening in medicijnen van vitaal belang zijn. Het stelt Nederland in staat om snel te reageren op noodsituaties en de gezondheid van de bevolking te beschermen zonder afhankelijk te zijn van internationale toeleveringsketens.

Betere controle over kwaliteit en veiligheid: Door de productie van geneesmiddelen intern uit te voeren, kan Nederland een strikter toezicht uitoefenen op de kwaliteit en veiligheid van medicijnen. Dit vermindert het risico op onveilige of ondermaatse medicijnen op de markt.

Reductie van geopolitieke risico’s: Afhankelijkheid van andere landen voor medicijnen brengt geopolitieke risico’s met zich mee. Politieke spanningen of handelsgeschillen kunnen de toegang tot cruciale medicijnen belemmeren. Het hebben van een lokale productiecapaciteit vermindert deze risico’s.

Samen voor Nederland

8. Onderwijs

Samen voor Nederland heeft onderwijs hoog in het vaandel staan. De toekomst van het Nederland dat wij voor ogen hebben, begint bij zelfredzaamheid en vrijheid voor alle Nederlanders. Kinderen en jongeren in Nederland hebben de juiste vaardigheden en kennis nodig om die toekomst voor henzelf te kunnen verwezenlijken. Een combinatie van verwaterd overheidsbeleid, gebrek aan visie en organisatorische onduidelijkheid heeft het Nederlandse onderwijs in een noodsituatie gestort. Hierdoor kunnen kinderen en jongeren zich niet voldoende ontwikkelen en voorbereiden op hun eigen toekomst. Steeds meer van momentopname naar momentopname leven op school heeft geresulteerd in leerlingen die weinig tot geen plezier ervaren in hun studieloopbaan. Als
maatschappij kunnen wij niet van hen verwachten dat ze met genoegen de arbeidsmarkt betreden na een traject van demotiverend leren. Volgens Samen voor Nederland is het voor een hoopvol vooruitzicht van belang dat de politiek zich laat onderwijzen door de ervaren beroepsuitvoerders. Het is hoog tijd dat onderwijspersoneel de regie weer in eigen handen krijgt.

Meer prioriteit

Het onderwijs moet in al haar vormen meer prioriteit krijgen in de Nederlandse politiek. Waar wij ooit excelleerden binnen de internationale academische wereld, hebben wij nu te maken met een enorme achterstand wat betreft taal- en rekenvaardigheid. Sinds 2003/2004 ervaren Nederlandse kinderen en jongeren steeds meer problemen bij het lezen, schrijven en rekenen op niveaus die in hun verdere loopbaan (geheel terecht) wel van ze worden verwacht. Een zichtbare dalende trend bij al deze vaardigheden is zorgelijk voor het toekomstbeeld van de volgende generaties. Dit zijn basisvaardigheden die ieder mens nodig heeft om goed mee te kunnen komen in de maatschappij. Een opleiding volgen, een onderneming starten, een baan zoeken en behouden. Dat lukt niet met een beperkte leesvaardigheid. Onderwijs moet wat Samen voor Nederland betreft een van de hoofdzaken worden in Den Haag de komende jaren. Een goede toekomst en een welvarende, functionerende samenleving kan niet zonder.

De werkdruk in het onderwijs heeft dringend verlichting nodig. Vergelijkbaar met de situatie in de zorgsector, worden onderwijspersoneel vaak overweldigd door overmatige en tijdrovende administratieve taken die weinig bijdragen aan het hoofddoel van onderwijs: het voorbereiden van toekomstige generaties. Het onderwijspersoneel heeft de ruimte nodig om zich te ontwikkelen en hun competenties te verbreden. In onze snel evoluerende en steeds meer gedigitaliseerde wereld, blijven leerlingen op veel gebieden hun docenten voorbijstreven, terwijl de docenten zelf verdrinken in de administratieve rompslomp. Het beroep van docent heeft daardoor aan populariteit ingeboet, en deze administratieve taken dragen bij aan het structurele lerarentekort in Nederland. Het verminderen van de werkdruk maakt het beroep van leraar weer aantrekkelijk, wat op zijn beurt het lerarentekort terugdringt en de werkdruk verder verlaagt.

Binnen het onderwijs worden leraren geconfronteerd met veelal zinloze leerlingenobservaties en pseudo-therapeutische beoordelingen van de mentale gezondheid van leerlingen. Hierdoor worden docenten belast met taken die ver buiten hun bevoegdheid en verantwoordelijkheid vallen, wat tot overbelasting leidt en hen belemmert in hun eigen professionele ontwikkeling. Juist in de snel veranderende wereld van hun leerlingen zou het ontwikkelen van competenties een prioriteit moeten zijn.

Leraren missen vaak psychologische bevrediging in hun werk. Hoewel er financiële stimulansen zijn, zoals het volgen van cursussen en een hoger salaris, volstaan deze niet om het beroep te redden. Het structurele lerarentekort blijft groeien, en er moet dringend iets worden gedaan om de werkomstandigheden van docenten te verbeteren en hun administratieve last te verminderen. Dit zal niet alleen het beroep van leraar aantrekkelijker maken, maar ook bijdragen aan een meer bevredigende en productieve werkomgeving.

Speciaal Onderwijs

Als we spreken over weinig aandacht voor onderwijs in politiek Den Haag, dan mag het Speciaal Onderwijs in Nederland absoluut een uitgelichte benoeming krijgen. In veel verkiezingsprogramma’s wordt het speciaal onderwijs vergeten. Met name de omringende voorzieningen, zoals leerlingenvervoer, moeten al jaren lijden onder een gebrek aan organisatie én financiering. Simpelweg omdat er vaak geen aandacht aan wordt gegeven. Het is onze bedoeling hier wél werk van te maken. De Nederlandse overheid zou zich bij uitstek moeten inzetten voor mensen die haar daadwerkelijk hard nodig hebben. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen en jongeren die genoodzaakt zijn om Speciaal Onderwijs te volgen.

Beweging & Voeding

Sport, bewegen en gezonde voeding stimuleren in het onderwijs. Samen voor Nederland wil alleen gezond voedsel in alle schoolkantines. Veel basisscholen in Nederland verzorgen in de pauze al gezonde snacks (denk aan fruit & groente). SvN wil dat alle scholen in Nederland hier een voorbeeld aan nemen. In een wereld waarin kantoorbanen floreren, schoolbanken en stoelen continu bezet zijn en er vaker naar een scherm wordt gekeken dan naar de blauwe lucht, is sport en beweging van essentieel belang. In Nederland stijgt het overgewichtpercentage sinds 1990 steeds sneller, zowel bij volwassenen als bij jongeren. Een gezonde levensstijl draagt bij aan een betere toekomst voor het onderwijs, en een betere toekomst voor Nederland. Overgewicht bij kinderen en
jongeren is geen behandelbare ziekte, maar een combinatie van verschillende factoren. En bovenal een oplosbaar probleem! Het Nederlandse onderwijs, waar de gemiddelde leerling zich zo’n 6 uur per dag begeeft, moet helpen bij het zorgdragen voor een gezonde levensstijl. In de klas wordt het voorbeeld  gegeven dat kinderen en jongeren levenslang met zich meedragen. Laat dat een goed en gezond voorbeeld zijn.

Seksuele Voorlichting, Veiligheid en Inhoud

Seksuele voorlichting is een belangrijk onderdeel van het onderwijs, maar het moet duidelijk en gefocust blijven. Samen voor Nederland benadrukt dat seksuele voorlichting voornamelijk gericht moet zijn op veiligheid en gezondheid, zonder politieke kwesties te betrekken. Maatschappijleer en seksuele voorlichting zijn twee afzonderlijke onderwerpen en dienen als zodanig behandeld te worden. SvN stelt voor om de onderwerpen van kerndoelen 38, 43 en 53, zoals vermeld in het “Besluit vernieuwde kerndoelen WPO,” te verplaatsen naar vakken als Maatschappijleer en Burgerschap. Deze onderwerpen, zoals seksuele diversiteit en homo-emancipatie, zijn belangrijk, maar ze horen niet thuis in een les die uitsluitend bedoeld is voor veilige seksuele praktijken.

Daarnaast is het van cruciaal belang om de definitie van seksuele voorlichting te verduidelijken. Dit helpt ons begrijpen waarom SvN van mening is dat sociaalmaatschappelijke kwesties niet in deze lessen thuishoren. Seksuele voorlichting moet in de eerste plaats gericht zijn op het verstrekken van informatie over veilige seks en seksuele gezondheid en niets meer dan dat. Als scholen ervoor kiezen seksuele voorlichting aan te bieden, moeten ouders en leerlingen volledig op de hoogte worden gesteld van de inhoud van de lessen. Het moet een gezamenlijke beslissing zijn of leerlingen deze lessen volgen. SvN benadrukt dat seksuele voorlichting op scholen nooit wettelijk verplicht mag zijn voor leerlingen, en de eerdergenoemde kerndoelen moeten dienovereenkomstig worden aangepast.

Verminderen van de Sociale Kloof: Praktisch en Theoretisch Onderwijs

De sociale kloof tussen verschillende onderwijsniveaus is merkbaar groter aan het worden, en deze kloof sijpelt door naar andere aspecten van de maatschappij. Samen voor Nederland pleit voor een verenigde samenleving waarin gedeelde normen en waarden centraal staan. Het ontstaan van hokjes denken vindt voornamelijk plaats in het onderwijs.

Om deze kloof te verkleinen, stelt Samen voor Nederland voor om de stigmatiserende termen “Hoogopgeleid” en “Laagopgeleid” te vervangen door “Theoretisch opgeleid” en “Praktisch opgeleid.” Hiermee wil men benadrukken dat beide opleidingsrichtingen even waardevol zijn voor de samenleving, omdat zowel theorie als praktijk essentieel zijn voor het functioneren ervan. Het beoordelen van deze richtingen als “hoog” of “laag” draagt bij aan het groeiende tekort aan praktisch opgeleiden in Nederland. In het voortgezet onderwijs streeft Samen voor Nederland naar gedeelde activiteiten en interactie tussen leerlingen met verschillende opleidingsniveaus.

Om dit idee te verduidelijken, kunnen we een metafoor gebruiken: Stel je een zaal voor met 100 theoretisch opgeleide ambtenaren die besluiten dat er een nieuwe weg moet worden aangelegd. Zonder de praktisch opgeleide wegenbouwers zijn deze besluiten echter volledig ineffectief. Deze metafoor benadrukt het belang van zowel praktisch als theoretisch opgeleide individuen en illustreert het verband tussen deze twee richtingen in het onderwijs.

Stimuleren van Gemotiveerd Leren en Werk

Het aantal leerlingen en studenten in Nederland dat de motivatie om door te leren verliest, groeit gestaag. Het gebrek aan duidelijk toekomstperspectief en de toenemende studiekosten met stijgende rentes maken het moeilijk om het doel
van leren te zien. Leren zou vanuit intrinsieke motivatie moeten plaatsvinden, gedreven door de wens om kennis uit te breiden en vaardigheden te verbreden, met uitzicht op een betere toekomst.

Steeds meer scholen in Nederland onderzoeken de mogelijkheid om studies en modules in delen aan te bieden, waardoor studenten niet langer hoeven te denken in termen van complexe diploma’s en grote hoeveelheden studiepunten. De prestatie-eisen zijn de afgelopen jaren ondoorzichtig geworden, en de behoeften van de arbeidsmarkt sluiten steeds minder goed aan bij de behaalde resultaten in het voortgezet en hoger onderwijs. Samen voor Nederland stimuleert lopende onderzoeken naar deze modulaire aanpak en de flexibiliteit in het behalen van studiepunten. De traditionele vierjarige bachelors en masters worden steeds minder relevant, terwijl deeltijd- en online studeren steeds normaler worden. Het onderwijs moet zich snel aanpassen aan deze veranderende realiteit.

Enkele voorgestelde oplossingen omvatten het afschaffen van standaardvakkenpakketten, het bevorderen van diversiteit in arbeid en keuzevrijheid, en het inzien dat een diploma tegenwoordig gelijkstaat aan een soort arbeidsvergunning.

Er is een duidelijk verband tussen “Werk moet lonen” en “Leren moet lonen.” Beiden gaan hand in hand om een maatschappij te creëren waarin zowel werk als leren als waardevol en lonend worden beschouwd. Het is van cruciaal belang om zowel het onderwijs als de arbeidsmarkt aan te passen aan de behoeften en verwachtingen van de moderne samenleving.

Vermindering bureaucratie

Het personeelstekort en de daarmee oprukkende problemen in het basis- en voorgezet onderwijs zijn voornamelijk toe te schrijven aan de overkoepelende bureaucratie die steeds meer verstikkende effecten op de sector heeft. Een voorbeeld hiervan is het schrijven van extensieve handelingsplannen voor kinderen en jongeren die extra zorg nodig hebben in het klaslokaal. Soortgelijke administratieve werkzaamheden komen voort uit de diepgaande verantwoordingsplicht waar onderwijspersoneel zich aan moet houden. Dit resulteert vervolgens in tijdrovende vergaderingen waardoor er weinig ruimte overblijft voor leraren om het werk waarvoor zij zijn aangenomen te doen: lesgeven. De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs nu al jaren structureel achteruit doordat ze lijdt aan deze chronische bureaucratie. Daarnaast houdt onderwijspersoneel doorgaans geen tijd over om hun eigen vaardigheden en competenties bij te schaven zodat zij een voorbeeld kunnen blijven vormen voor hun leerlingen. Bureaucratische aansturing van bovenaf is ongezond gebleken voor het fungeren van een school en haar personeel. Samen voor Nederland wilt de broodnodige gesprekken tussen onderwijspersoneel en het Ministerie van Onderwijs, die tot dusver niet of nauwelijks.

Leren moet lonen, van Uniformiteit naar Flexibiliteit

Het decentraliseren van het onderwijs en het afstemmen van het curriculum op individuele leerlingen brengt aanzienlijke voordelen met zich mee voor de leergierigheid en motivatie van leerlingen. Onder deze omstandigheden kan het psychologische welzijn van de leerlingen aanzienlijk verbeteren, aangezien ze zich meer betrokken voelen bij hun leerproces en meer voldoening halen uit het ontwikkelen van hun eigen vaardigheden en kennis. Dit draagt bij aan een positieve leeromgeving en verbetert de algehele kwaliteit van het onderwijs. Diversiteit in vaardigheden binnen het (beroeps)onderwijs ontstaat wanneer leerlingen de vrijheid krijgen om vakken te kiezen die aansluiten bij hun persoonlijke interesses en talenten. Dit stelt hen in staat om diepgaande expertise te ontwikkelen in hun gekozen vakgebieden, vergelijkbaar met specialisten op de arbeidsmarkt die zich toeleggen op hun specifieke taken. Net zoals een arbeidsmarkt met een breed scala aan vaardigheden en specialisaties werkgevers toegang biedt tot een gevarieerd talentenpool, verschaft een onderwijssysteem dat leerlingen laat specialiseren hen toegang tot een breed scala aan kennis en vaardigheden. Hierdoor zijn ze beter in staat om aan de eisen van de samenleving en de arbeidsmarkt te voldoen.

Bovendien is het van essentieel belang op te merken dat welvaart niet moet worden gemeten aan de hand van het aantal werkenden in de samenleving, maar eerder aan de productiviteit van de samenleving als geheel. In deze vergelijking is een voorgeschreven en uniform studiepakket minder efficiënt dan flexibiliteit in het curriculum. Dit sluit aan bij de economische theorie, waarin wordt benadrukt dat de waarde van arbeid niet alleen wordt bepaald door kwantiteit, maar ook door kwaliteit en efficiëntie. Een productieve samenleving kan met minder arbeid meer goederen en diensten produceren, wat leidt tot een hogere welvaart voor iedereen.

Het stimuleren van specialisatie en diversiteit in vaardigheden draagt bij aan deze productiviteit en verbetert de levensstandaard in de samenleving.

Om dit principe te illustreren, kunnen we denken aan het voorbeeld van het laten sjouwen van stenen door de hele samenleving. Stel je voor dat de overheid besluit om iedereen in het land aan het werk te zetten door hen stenen van de ene kant van de stad naar de andere te laten dragen en weer terug, zonder enig ander doel dan alleen werkgelegenheid te bieden. In dit scenario heeft inderdaad iedereen werkgelegenheid, maar de productiviteit is extreem laag en de samenleving zou weinig profiteren van deze inspanning. Het kost veel tijd, energie en middelen, maar er wordt weinig waarde gecreëerd. Helaas is dit vergelijkbaar met de beperkingen van een uniform onderwijscurriculum.

Daarentegen, als mensen worden aangemoedigd om werk te doen dat bijdraagt aan de productie van goederen en diensten die de samenleving nodig heeft, zal de productiviteit toenemen. Stel je voor dat dezelfde mensen in plaats van stenen te sjouwen, betrokken zijn bij activiteiten zoals het bouwen van huizen, het ontwikkelen van nieuwe technologieën of het leveren van essentiële diensten. In dit geval wordt er waarde gecreëerd, wat leidt tot een verhoging van de welvaart in de samenleving.

Het decentraliseren van het onderwijs en het afstemmen van het curriculum op individuele leerlingen heeft aanzienlijke voordelen voor de leergierigheid en motivatie van leerlingen. Dit komt voort uit verschillende redenen:

Intrinsieke motivatie: Wanneer leerlingen de vrijheid krijgen om vakken te kiezen die aansluiten bij hun persoonlijke interesses en passies, zijn ze veel meer intrinsiek gemotiveerd om te leren. Ze voelen zich betrokken bij de onderwerpen die ze bestuderen, waardoor ze actiever en met meer enthousiasme de lesstof benaderen. Relevante en betekenisvolle leerervaringen: Het aanbieden van keuzevrijheid in het curriculum stelt leerlingen in staat om vakken te selecteren die zij als relevant en betekenisvol beschouwen voor hun toekomstige carrière en persoonlijke doelen. Hierdoor ervaren ze de leerstof als waardevoller en toepasbaarder, wat hun leergierigheid vergroot.

Aanpassingsvermogen: In een snel veranderende wereld, waarin technologieën en industrieën voortdurend evolueren, moeten leerlingen flexibel zijn in hun kennis en vaardigheden. Een systeem van vrije vakkenkeuze stelt hen in staat om zich aan te passen aan de behoeften van de arbeidsmarkt en snel nieuwe vaardigheden te verwerven wanneer dat nodig is.

Het toelaten van keuzevrijheid in het curriculum heeft niet alleen voordelen voor individuele leerlingen, maar draagt ook bij aan de diversiteit in de arbeidsmarkt en bevordert de productiviteit en technologische innovatie van de samenleving als geheel:

Economische implicaties
Diversiteit in vaardigheden: Leerlingen die kunnen specialiseren in specifieke onderwerpen ontwikkelen diepgaande expertise in hun vakgebied. Dit resulteert in een arbeidsmarkt met een breed scala aan vaardigheden en specialisaties, waardoor werkgevers toegang hebben tot een gevarieerd talentenpool.

Gevolgen bredere diversiteit in vaardigheden:
Innovatie: Diversiteit in de arbeidsmarkt leidt tot verschillende perspectieven en benaderingen bij het aanpakken van complexe problemen. Dit bevordert innovatie, omdat verschillende specialisten samenwerken om creatieve oplossingen te vinden.

Efficiëntie: Specialisatie maakt het mogelijk om taken efficiënter uit te voeren.
Werknemers met diepgaande kennis en vaardigheden zijn vaak productiever in hun specifieke functie, wat de algehele efficiëntie van bedrijven en industrieën verhoogt.

Technologische vooruitgang: Diversiteit in expertisegebieden stimuleert technologische vooruitgang. Verschillende specialisten kunnen nieuwe technologieën ontwikkelen en bestaande technologieën verbeteren, wat leidt tot
een geavanceerdere samenleving.

Kortom, het decentraliseren van het onderwijs en het afstemmen van het curriculum op individuele leerlingen creëren diversiteit in kennis en vaardigheden, vergelijkbaar met de diversiteit in de arbeidsmarkt. Dit stimuleert niet alleen de leergierigheid en motivatie van leerlingen, maar bevordert ook innovatie in de samenleving als geheel, wat uiteindelijk leidt tot een verrijkte leeromgeving en een dynamische arbeidsmarkt.

Studiekosten

Basisbeurs en aanvullende beurs
Samen voor Nederland is voorstander van het herinvoeren van de basisbeurs voor studenten in het MBO en HBO. In het kader van onze “Leren moet lonen” overtuiging past een langdurige financiële last die tot ver na het afronden van een studie nadelige effecten heeft op oud-studenten niet in het toekomstbeeld dat wij nastreven. Studeren is een investering van tijd en geld, en die is niet voor iedere jongere in Nederland vanzelfsprekend. Wanneer men aan een studie begint, dient die beslissing niet afgestraft te worden met ingrijpende studiekosten en de daarbij opgetelde stijgende rentes.

Voor studenten die afkomstig zijn uit een huishouden met een lager inkomen, ondersteunt SvN ook een aanvullende beurs. Deze zou ervoor moeten zorgen dat alle studenten op een gelijk niveau financieel bijgestaan worden door een overheid die ze succes gunt, en hier ook op in durft te zetten. De Nederlandse jeugd heeft de toekomst en zij verdienen een kans om die te verwezenlijken.

Pechgeneratie
De generatie van studenten die begonnen zijn aan hun studie tussen de jaren 2015 en 2022, en dus een basis- en aanvullende beurs hebben moeten missen, moeten daarvoor gecompenseerd worden. De oplopende rentes en nodige inflatiecorrecties dienen in die compensatie opgenomen te worden. Door gericht beleid en invoering van het falende studieleenstelsel is deze generatie studenten onterecht benadeeld. Volgens Samen voor Nederland was dit een vergissing. Deze moet worden gecorrigeerd.

Samen voor Nederland

9. Herinvoering bindend referendum en democratische participatie

Nederland gaat een bindend referendum invoeren, zodat over de belangrijke en koersbepalende onderwerpen dit ultieme democratisch middel kan worden ingezet. Dit is een echt referendum en geen schijnreferendum zoals het correctief referendum dat in de maak is.

Onder meer zal een referendum kunnen worden uitgeschreven over het uittreden uit de EU. Hoewel wij van mening zijn dat de EU slecht is voor Nederland, zijn wij wél democratisch ingesteld. De uittreding kan het best democratisch gelegitimeerd worden met een bindend referendum, oals ook in het Verenigd Koninkrijk is gedaan.

Gekozen burgermeester

Een zeer groot democratisch tekort op gemeentelijk niveau is momenteel de situatie dat de burgermeesters niet democratisch worden gekozen. Deze hebben hierdoor veel minder binding met de bevolking en meer loyaliteit naar degenen die hun hebben aangesteld. Ook heeft de ongekozen burgermeester ook geen noodzaak om verantwoording te hoeven afleggen aan de bewoners van de gemeente en ook na gemeentelijke verkiezingen blijven de ongekozen burgermeesters in hun functie. Samen voor Nederland wil meer democratie en wil daarom ook een gekozen burgermeester. Een gekozen burgermeester is veel meer verbonden met de bevolking en is genoodzaakt om in het belang van de bevolking te handelen om kunnen worden herkozen. Een man of vrouw van het volk, voor het volk.

Vrijheid van meningsuiting

De vrijheid van meningsuiting moet weer in ere worden hersteld. Voor een functionerende democratie is de vrijheid van meningsuiting een essentieel (grond)recht. Iemand moet immers kunnen kiezen uit verschillende visies over de werkelijkheid. Het eenzijdig weergeven van deze werkelijkheid (zoals bijvoorbeeld thans ten aanzien van covid, Oekraïne of het klimaat) en het uitsluiten of censureren van andere geluiden, of zelfs het verbieden en criminaliseren van andere meningen, staat het democratisch debat in de weg.

Ten eerste biedt het bindend referendum burgers de mogelijkheid om direct deel te nemen aan het politieke besluitvormingsproces. Hierdoor wordt de democratische participatie vergroot en krijgt de stem van het volk de prioriteit die het verdient. Daarnaast fungeert het bindend referendum als een belangrijk instrument om de macht van de overheid te beperken en de soevereiniteit van het individu te versterken. Het stelt burgers in staat om beslissingen te nemen die in lijn zijn met hun eigen belangen en vrijheid, waardoor de overheidsmacht wordt ingeperkt. Bovendien draagt het bindend referendum bij aan meer transparantie en verantwoordingsplicht in het politieke proces. Het legt de regering en politieke elites op verantwoording af te leggen aan het volk, wat leidt tot een cultuur van verantwoordelijkheid en dienstbaarheid aan de burgers.

Een ander voordeel van het bindend referendum is dat het de besluitvorming versterkt en politieke impasses kan doorbreken. In situaties waarin politieke partijen verdeeld zijn over belangrijke kwesties, kan een referendum duidelijkheid verschaffen en bijdragen aan efficiëntie en daadkracht in het politieke proces.

Met betrekking tot de uittreding uit de Europese Unie, biedt het bindend referendum de mogelijkheid om de stem van het volk te laten horen en de democratische legitimiteit van een dergelijke beslissing te waarborgen. Het betrekt het volk direct bij het proces van Europese integratie en zorgt voor een eerlijke en representatieve besluitvorming die de belangen en wensen van het Nederlandse volk weerspiegelt.

Het stimuleren van de participatie van het volk via bindende referenda en het implementeren ervan met behulp van blockchain-technologie.

Het stimuleren van de participatie van het volk via bindende referenda en het implementeren ervan met behulp van blockchain-technologie kan een krachtig middel zijn om zowel de betrokkenheid van de burgers te vergroten als fraude te voorkomen, terwijl volledige transparantie wordt gewaarborgd. In wezen zou dit model van frequente bindende referenda met behulp van blockchain-technologie burgers in staat stellen om actief deel te nemen aan het besluitvormingsproces en een directe invloed uit te oefenen op het beleid. Het biedt een innovatieve benadering van democratische betrokkenheid en kan de democratie verder versterken door burgers meer zeggenschap te geven over de beslissingen die hun samenleving vormgeven.

Stap 1: Identificatie en Authenticatie
Om te voorkomen dat onbevoegden stemmen, kan een blockchain-gebaseerd systeem gebruikmaken van digitale identificatie en authenticatie. Burgers kunnen hun identiteit digitaal verifiëren met behulp van veilige methoden zoals biometrische gegevens, persoonlijke digitale sleutels of gezichtsherkenningstechnologie.

Stap 2: Stemmen op de Blockchain
Zodra de identiteit is geverifieerd, kan een burger zijn of haar stem uitbrengen via een speciaal blockchain-platform. Elke stem wordt geregistreerd als een transactie op de blockchain, waarbij de informatie over de stemming, de datum en de identiteit van de kiezer wordt vastgelegd. Dit zorgt voor volledige transparantie en traceerbaarheid van de stemmen.

Stap 3: Verifiëren en Controleren
Blockchain-technologie maakt het mogelijk om elke stem achteraf te verifiëren en te controleren. Burgers kunnen toegang krijgen tot de blockchain en hun eigen stem verifiëren, en onafhankelijke verificatie-instanties kunnen het gehele stemproces controleren om fraude te voorkomen.

Stap 4: Anonimiteit Behouden
Hoewel elke stem wordt vastgelegd op de blockchain, kan de identiteit van de kiezer worden beschermd door middel van geavanceerde cryptografische technieken. Hierdoor kunnen de stemmen worden geteld zonder de persoonlijke informatie van de kiezers openbaar te maken.

Stap 5: Toegang tot de Blockchain
Om volledige transparantie te waarborgen, kan de blockchain toegankelijk zijn voor het grote publiek. Burgers kunnen de blockchain raadplegen om de stemresultaten te volgen en ervoor te zorgen dat hun stem correct is geregistreerd.

Stap 6: Stimuleren van Participatie
Om de participatie van het volk te stimuleren, kan de overheid voorlichting en educatie verschaffen over het gebruik van het blockchain-gebaseerde referendumplatform. Het organiseren van openbare debatten en het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid kan ook de opkomst vergroten. Door blockchain-technologie te combineren met bindende referenda kan het verkiezingsproces efficiënter, transparanter en fraudebestendig worden gemaakt. Dit kan het vertrouwen van burgers in het democratische proces vergroten en hen aanmoedigen actief deel te nemen aan belangrijke beslissingen die hun samenleving beïnvloeden.

Het gebruik van blockchain-technologie in combinatie met bindende referenda kan de weg vrijmaken voor een meer gedecentraliseerde en frequente vorm van burgerparticipatie:

1. Versterking van Directe Democratie:
Door regelmatige bindende referenda met behulp van blockchain-technologie mogelijk te maken, versterken we de directe democratie. Hierdoor kunnen burgers direct betrokken zijn bij beslissingen over beleidskwesties die van invloed zijn op hun leven.

2. Verhoogde Betrokkenheid:
Het regelmatig organiseren van deze referenda kan de betrokkenheid van burgers vergroten, omdat ze weten dat hun stemmen een directe invloed hebben op het beleid. Het creëert een gevoel van verantwoordelijkheid en gemeenschapszin.

3. Flexibiliteit en Relevante Onderwerpen:
Het systeem kan flexibel worden ontworpen, zodat er regelmatig referenda kunnen worden gehouden, bijvoorbeeld elke twee weken. Dit stelt de overheid in staat om snel te reageren op opkomende kwesties en relevante onderwerpen aan de orde te stellen.

4. Gebruik van Technologie voor Efficiëntie:
Blockchain-technologie maakt een efficiënte en fraudebestendige registratie van stemmen mogelijk. Dit vermindert de administratieve lasten en kosten die gepaard gaan met traditionele verkiezingen.

5. Diversiteit van Standpunten:
Door frequentere referenda te organiseren, kunnen burgers hun standpunten en voorkeuren uiten over een breed scala aan onderwerpen. Dit leidt tot een meer diverse en inclusieve besluitvorming.

6. Beperken van Politieke Gridlock:
Het vermogen om snel beslissingen te nemen via referenda kan politieke impasses verminderen, omdat het volk direct kan ingrijpen en beslissingen kan nemen wanneer politieke partijen verdeeld zijn.

7. Transparantie en Verantwoording:
Het gebruik van blockchain-technologie zorgt voor volledige transparantie in het gehele proces. Iedereen kan de resultaten controleren en ervoor zorgen dat de besluitvorming eerlijk en transparant verloopt.

8. Onderwijs en Bewustwording:
Het organiseren van regelmatige referenda kan ook een educatieve functie hebben. Het kan mensen aanmoedigen om meer betrokken te raken bij politieke kwesties, zich beter te informeren en actief deel te nemen aan het democratische proces.

Samen voor Nederland

10. Economie en financieel beleid

 
Financiën op orde

De overheid moet zijn financiën op orde hebben. Dit betekent niet meer kosten dan inkomsten voor de Staat, zodat de staatsschuld niet verder toeneemt. Het financieel beleid wordt grondig herzien. Daar waar in het Nederland van onze toekomst sprake is
van hogere kosten (zoals verlaging AOW-leeftijd of verhoging studiebeurs), moet dat ook te betalen zijn. Dit is mogelijk door het inkrimpen van de overheid zelf, zoals hiervoor besproken en overige zaken waar wij mee gaan stoppen, zoals EU-bijdrage en
ontwikkelingshulp, enz. Daarnaast door bijvoorbeeld een wel (hogere) belasting te heffen van multinationals.

Positie en belang MKB erkennen en bevorderen

Vanwege een sterke lobby en algehele tendens tot globalisering, is het huidige politieke klimaat vooral gericht op de grote internationale bedrijven met hun globalistische agenda’s en dat gaat altijd ten koste van het eigen MKB.

Samen voor Nederland heeft het zelfstandige ondernemerschap hoog in het vaandel en zal via de politiek de belangen van het MKB steeds in het oog houden en beschermen. Wij zien dit als onderdeel van onze missie tegen het globalisme. Een goed voorbeeld is de aanslag die de lockdowns hebben gehad op de kleinere ondernemingen. Vele kleine bedrijven zijn hierdoor failliet gegaan en deze zijn niet meer teruggekomen.

Een te grote druk op kleinere ondernemingen is de loondoorbetalingverplichting van twee jaar bij ziekte van een werknemer. Voor kleine ondernemers is het een te grote last om een zieke werknemer zo lang door te moeten betalen. Dit zorgt ervoor dat MKB bedrijven terughoudender zijn om personeel aan te nemen. Dit zorgt ervoor dat grote bedrijven, die deze risico beter kunnen opvangen, bevoordeeld worden. Wij willen de verplichting tot loondoorbetaling in eerste instantie terugbrengen tot 6 maanden.

Wij zijn voor de ruimte om te ondernemen als zzp’er, maar dit mag niet leiden tot schijnzelfstandigheid en loonwerk. Dit kan worden opgevangen door enkele eenvoudige voorwaarden te stellen.

Bescherming van het MKB
Het MKB vormt een essentieel onderdeel van de Nederlandse economie en zorgt voor werkgelegenheid en economische groei. Door de belangen van het MKB actief te beschermen, kan de overheid bijdragen aan economische stabiliteit en veerkracht.

Lockdowns en Impact op het MKB
Zoals aangegeven, hebben de lockdowns aanzienlijke schade toegebracht aan kleinere ondernemingen. Door specifieke maatregelen te nemen om het MKB te ondersteunen, kunnen we de gevolgen van toekomstige crises beter beheersen (nooit meer lockdowns).

Loondoorbetaling bij Ziekte
Het terugbrengen van de loondoorbetalingverplichting bij ziekte van twee jaar tot zes maanden kan een positieve impact hebben op het MKB. Dit zal de financiële lasten voor kleinere bedrijven verlichten en hen aanmoedigen om personeel aan te nemen. Het kan
ook leiden tot meer flexibiliteit in het personeelsbeleid.

Concurrentie met Grote Bedrijven
Het verminderen van de loondoorbetalingverplichting kan kleinere bedrijven helpen concurreren met grote bedrijven. Het wegnemen van deze belemmering kan leiden tot een eerlijkere concurrentieomgeving.

Behoud van Werkgelegenheid
Het verminderen van de loondoorbetalingverplichting kan voorkomen dat kleinere bedrijven werknemers moeten ontslaan bij langdurige ziekte. Dit kan de werkgelegenheid stabiliseren en bijdragen aan het welzijn van werknemers.

Stimuleren van Ondernemerschap
Door het MKB te ondersteunen, kan de overheid het ondernemerschap stimuleren en nieuwe zakelijke initiatieven aanmoedigen. Dit kan leiden tot innovatie en economische groei.

Naast het verminderen van de loondoorbetalingverplichting zijn er verschillende andere methoden om het MKB te stimuleren en ondersteunen:

1.Fiscale Voordelen: Introduceer fiscale voordelen, zoals belastingkortingen of verlaagde tarieven voor MKB-bedrijven. Dit kan hun financiële stabiliteit vergroten en investeringen aanmoedigen.

2.Toegang tot Financiering: Vergemakkelijk toegang tot financiering voor MKB bedrijven, bijvoorbeeld door gunstige lening-programma’s of garanties aan te bieden. Dit kan hen helpen groeien en innoveren.

3.Vergemakkelijken van Export: Vereenvoudig procedures voor exporteren voor MKB-exporteurs en bied hen ondersteuning bij internationale handel. Dit kan nieuwe markten openen voor hun producten.

4.Administratieve Vereenvoudiging: Verminder administratieve lasten en bureaucratie voor MKB-bedrijven. Vereenvoudiging van regelgeving kan hen tijd en geld besparen.

5.Toegang tot Markten: Vergemakkelijk de toegang van MKB-bedrijven tot overheidsopdrachten en openbare aanbestedingen. Dit kan nieuwe zakelijke kansen creëren. Een publiek-private samenwerking wordt opgezet om hogere kwaliteit aan te bieden, waarbij de expertise van private partners wordt benut om de dienstverlening te verbeteren.

Uit de euro

Het gebruik van de euro als valuta heeft significante implicaties gehad voor het financiële en monetaire beleid van Nederland. Dit werd bijzonder duidelijk tijdens de eurocrisis, waarin Nederland geconfronteerd werd met talrijke bezuinigingsmaatregelen als gevolg van het beleid dat werd beheerd door de Europese Centrale Bank (ECB) en de Europese Unie (EU). Daarnaast heeft de euro als gevolg dat landen zoals Nederland garant moeten staan voor de schulden van zuidelijke eurolanden.

Een ander gevolg van het eurogebruik is de buitensporige inflatie die voortkomt uit het beleid van de ECB, evenals de omvangrijke financiële steunpakketten die de EU heeft verstrekt en gefinancierd door leningen (onder specifieke voorwaarden). Dit heeft geleid tot een aanzienlijke toename van de geldhoeveelheid, wat onvermijdelijk heeft geleid tot inflatie, zoals we momenteel ervaren. Deze inflatie heeft nadelige gevolgen voor de welvaart van Nederlandse burgers, en daarom streven we naar het vermijden van hyperinflatie.

Het verlaten van de euro als valuta zou Nederland in staat stellen om opnieuw autonomie te verwerven over zijn financiële en monetaire beleid. De Nederlandsche Bank zou herwinnen wat verloren is gegaan, namelijk volledig toezicht op deze beleidsdomeinen, dat uitsluitend gericht zou zijn op het handhaven van economische stabiliteit, los van ideologische overwegingen.

Hoewel onze primaire voorkeur uitgaat naar de ontbinding van de EU of een zogenaamde ‘Nexit’, realiseren we ons dat dit wellicht niet onmiddellijk haalbaar is. In de tussentijd pleiten we op zijn minst voor het verlaten van de euro, terwijl we ons bewust zijn van het feit dat veel EU-landen hun nationale valuta behouden en desondanks goede economische prestaties behalen.

Redenen waarom andere landen de Nieuwe Valuta van Nederland zouden willen bezitten:

1.Stabiliteit en betrouwbaarheid: Nederland staat bekend om zijn financiële stabiliteit en betrouwbaarheid. Andere landen zouden de nieuwe Nederlandse valuta kunnen waarderen vanwege het vertrouwen in het beheer van de valuta
en de financiële discipline van Nederland.

1.1 Een van de belangrijkste redenen waarom andere landen interesse zouden kunnen hebben in de nieuwe Nederlandse valuta, is de reputatie van Nederland als een land van financiële stabiliteit en betrouwbaarheid. Dit punt kan worden onderverdeeld in verschillende aspecten die de stabiliteit en betrouwbaarheid van de Nederlandse valuta versterken.

1.2 Monetair Beleid
Nederland heeft een lange geschiedenis van prudent monetair beleid. De centrale bank van Nederland, De Nederlandsche Bank (DNB), heeft een lange geschiedenis van prudent monetair beleid. De centrale bank van Nederland, De Nederlandsche Bank (DNB), heeft een sterke staat van dienst in het handhaven van prijsstabiliteit en het voorkomen van buitensporige inflatie. Dit is van cruciaal belang voor het vertrouwen van andere landen in de Nederlandse valuta, omdat het ervoor zorgt dat de koopkracht van de valuta behouden blijft. Prijsstabiliteit is een fundamenteel aspect van financiële stabiliteit en draagt bij aan de voorspelbaarheid van de valutawaarde, wat belangrijk is voor internationale handel en investeringen.

1.3 Solide Financieel Beheer
Nederland staat bekend om zijn solide financiële beheer, zowel op overheidsniveau als in de particuliere sector. De Nederlandse overheid heeft historisch gezien een laag begrotingstekort en een relatief lage staatsschuld gehandhaafd, wat het vertrouwen in de stabiliteit van de overheidsfinanciën versterkt. Dit is belangrijk omdat een gezonde overheidsfinanciën de kans op financiële crises verkleinen en het vermogen van het land om zijn verplichtingen na te komen vergroten.

1.4 Transparantie en Regelgeving
Nederland heeft strenge regelgeving en transparantievereisten voor financiële instellingen en markten. Dit bevordert een eerlijke en betrouwbare financiële sector, wat essentieel is voor het behoud van financiële stabiliteit. Het zorgt ervoor dat financiële instellingen zich aan hoge normen houden en beschermt tegen financiële fraude en misbruik. Dit niveau van regelgeving en transparantie kan aantrekkelijk zijn voor andere landen die op zoek zijn naar een veilige haven voor hun financiële activa.

1.5 Begrotingsoverschotten
Een ander belangrijk aspect dat de stabiliteit en betrouwbaarheid van de Nederlandse valuta versterkt, is het vermogen van Nederland om begrotingsoverschotten te behalen. In tegenstelling tot veel andere landen slaagt Nederland er regelmatig in om meer inkomsten te genereren dan uitgaven te hebben. Dit resulteert in begrotingsoverschotten, wat betekent dat de Nederlandse overheid in staat is om schulden af te lossen en financiële reserves op te bouwen. Dit creëert een extra laag van financiële zekerheid en versterkt het vertrouwen in de stabiliteit van de Nederlandse economie en valuta.

1.6 Robuuste Exportsector
Nederland heeft een robuuste exportsector die bijdraagt aan de stabiliteit van de economie en de valuta. Het land staat bekend om zijn hoogwaardige goederen en diensten die wereldwijd worden gewaardeerd. Een sterke exportsector draagt bij aan de vraag naar de Nederlandse valuta, aangezien internationale handelspartners deze valuta nodig hebben om Nederlandse goederen en diensten te kopen. Dit draagt bij aan de stabiliteit van de wisselkoers en versterkt het vertrouwen in de Nederlandse valuta.

1.7 Reservevaluta
Vanwege de stabiliteit en betrouwbaarheid van de Nederlandse valuta zou deze kunnen worden beschouwd als een potentiële reservevaluta voor andere landen. Reservevaluta’s worden gehouden door centrale banken en overheden als onderdeel van hun internationale reserves. Ze worden gebruikt om valutakoersen te stabiliseren en te voldoen aan internationale verplichtingen. De Amerikaanse dollar, de euro en andere stabiele valuta’s worden vaak gekozen als reservevaluta’s. Nederland zou kunnen profiteren van deze status door andere landen in staat te stellen Nederlandse valuta aan te houden als een deel van hun internationale reserves.

1.8 Vertrouwen in Financiële Instellingen
Het vertrouwen in Nederlandse financiële instellingen draagt ook bij aan de stabiliteit en betrouwbaarheid van de Nederlandse valuta. Nederlandse banken en financiële instellingen worden beschouwd als veilige en goed beheerde entiteiten. Het land heeft een sterke geschiedenis van prudent financieel toezicht en regelgeving, wat het vertrouwen van zowel binnenlandse als buitenlandse investeerders vergroot. Dit vertrouwen is van cruciaal belang voor het handhaven van financiële stabiliteit en het aantrekken van buitenlandse investeringen.

1.9 Internationale Handelsrelaties
Nederland heeft sterke internationale handelsrelaties met landen over de hele wereld. Dit omvat nauwe banden met andere Europese landen, maar ook met belangrijke handelspartners buiten Europa, zoals de Verenigde Staten en China. Deze sterke handelsrelaties vergroten de vraag naar de Nederlandse valuta, omdat deze wordt gebruikt voor internationale handelstransacties. Dit draagt bij aan de stabiliteit van de valuta en versterkt het vertrouwen van andere landen in de Nederlandse valuta.

2: Lage inflatie: Als de nieuwe Nederlandse valuta wordt ondersteund door goud en Bitcoin, kan deze een lage inflatie handhaven. Andere landen zouden dit aantrekkelijk vinden omdat het helpt om de koopkracht van de valuta te behouden.

2.1Veilige Haven
De Nederlandse valuta kan worden beschouwd als een “veilige haven” voor investeerders in tijden van economische onzekerheid. Wanneer wereldwijde economische onrust optreedt, zoeken investeerders vaak naar valuta’s en activa die als stabiel worden beschouwd. De lage inflatie en prijsstabiliteit van de Nederlandse valuta maken deze aantrekkelijk als een veilige haven voor kapitaalvlucht uit minder stabiele valuta’s.

2. 2 Internationale Handel
Lage inflatie kan ook gunstig zijn voor internationale handel. Het maakt de Nederlandse valuta aantrekkelijk voor buitenlandse handelspartners omdat zij vertrouwen hebben in de stabiliteit van de valuta. Hierdoor wordt de Nederlandse valuta meer geaccepteerd en gebruikt in internationale handelstransacties, waardoor de vraag naar de valuta toeneemt. In het geval dat de nieuwe Nederlandse valuta wordt ondersteund door goud en Bitcoin, zou dit de lage inflatie verder versterken. Goud staat historisch bekend als een waardevolle activa die inflatie kan tegengaan, terwijl Bitcoin wordt geprezen om zijn beperkte voorraad en het vermogen om de inflatie onder controle te houden. Deze combinatie van factoren maakt de Nederlandse valuta aantrekkelijk voor andere landen die waarde hechten aan lage inflatie, prijsstabiliteit en het behoud van koopkracht.

3.Sterke handelspartner
Nederland is een belangrijke handelspartner voor veel landen, en het hebben van de Nederlandse valuta kan handelsrelaties vergemakkelijken en transactiekosten verminderen.

3.1 Handelsfacilitatie
Een van de meest voor de hand liggende voordelen van het gebruik van de Nederlandse valuta in internationale handel is het vereenvoudigen van transacties. Wanneer twee landen dezelfde valuta gebruiken, worden valutawisselkosten en risico’s geëlimineerd. Dit vermindert de complexiteit van internationale handelstransacties en verlaagt de kosten die gepaard gaan met valutawisselingen. Bedrijven en overheden hoeven zich geen zorgen te maken over valutaschommelingen en kunnen zich concentreren op het zakelijke aspect van de transactie.

3.2 Minder Valutarisico
Valutaschommelingen kunnen aanzienlijke risico’s met zich meebrengen voor internationale handelspartijen. Als de wisselkoersen tussen de gebruikte valuta’s volatiel zijn, kunnen bedrijven onverwachte verliezen lijden. Het gebruik van de Nederlandse valuta elimineert dit valutarisico, omdat alle transacties in dezelfde valuta worden uitgevoerd. Dit maakt het plannen van financiën en budgettering voor internationale handel veel voorspelbaarder.

3.3. Toegang tot de Nederlandse Markt
Het gebruik van de Nederlandse valuta kan ook de toegang tot de Nederlandse markt vergemakkelijken. Nederland is een aantrekkelijke markt voor veel internationale bedrijven vanwege zijn open economie en gunstige zakelijke omgeving. Als internationale handelspartners de Nederlandse valuta accepteren, kunnen ze gemakkelijker zakendoen in Nederland en profiteren van de kansen die de Nederlandse markt biedt.

3.4 Diversificatie van Valutareserves
Voor landen die hun valutareserves diversifiëren, kan het bezitten van de Nederlandse valuta aantrekkelijk zijn. Diversificatie van valutareserves betekent dat een land verschillende valuta’s aanhoudt om risico’s te spreiden. De Nederlandse valuta kan worden beschouwd als een veilige en stabiele aanvulling op valutareserves, vooral als het wordt ondersteund door goud en Bitcoin, wat extra waarde en stabiliteit toevoegt.

3.5 Verlaagde Transactiekosten
Het gebruik van de Nederlandse valuta kan leiden tot lagere transactiekosten voor internationale handel. Valutawisselkosten, bankkosten en andere financiële transactiekosten kunnen aanzienlijk zijn bij het omzetten van de ene valuta naar de andere. Door de Nederlandse valuta te gebruiken, worden deze kosten geëlimineerd, waardoor bedrijven en overheden geld besparen bij het uitvoeren van internationale transacties. Dit kan vooral voordelig zijn voor kleine en middelgrote ondernemingen die anders aanzienlijke kosten zouden moeten dragen.

4. Technologische innovatie
Als Nederland geavanceerde technologieën zoals Bitcoin in zijn financiële systeem integreert, kan dit andere landen aantrekken die geïnteresseerd zijn in de adoptie van vergelijkbare technologieën. Technologische innovatie speelt een cruciale rol in de moderne wereld, en het integreren van geavanceerde technologieën zoals Bitcoin in het financiële systeem kan Nederland een voorsprong geven op het gebied van financiële efficiëntie, veiligheid en innovatie. Dit kan andere landen aantrekken die geïnteresseerd zijn in het overnemen van vergelijkbare technologieën. In dit uitgebreide betoog zullen we de voordelen en de aantrekkingskracht van de Nederlandse valuta als pionier in technologische innovatie bespreken.

4.1 Financiële Efficiëntie en Snelheid
Een van de meest opvallende voordelen van technologische innovatie, zoals het gebruik van Bitcoin, is de verbetering van financiële efficiëntie en snelheid van transacties. Bitcoin is gebaseerd op blockchain-technologie, die transacties sneller en met lagere kosten kan verwerken dan traditionele financiële systemen.  Nederland, dat de Nederlandse valuta ondersteunt met Bitcoin, zou profiteren van deze efficiëntieverbeteringen, wat kan leiden tot snellere en goedkopere internationale transacties.

4.2 Veiligheid en Fraudepreventie
De integratie van Bitcoin en blockchain-technologie kan ook de veiligheid van financiële transacties verbeteren. De blockchain staat bekend om zijn beveiligingskenmerken, waaronder transparantie en onveranderlijke records. Dit kan fraude verminderen en het vertrouwen van gebruikers vergroten. Andere landen kunnen worden aangetrokken tot de Nederlandse valuta vanwege de  verbeterde beveiliging van financiële transacties.

4.3 Innovatiecultuur en Ondernemerschap
Het feit dat Nederland vooroploopt in de integratie van geavanceerde technologieën zoals Bitcoin kan ook een cultuur van innovatie en ondernemerschap bevorderen. Nederlandse bedrijven en startups zouden kunnen gedijen in een omgeving die gericht is op technologische vooruitgang, wat kan leiden tot nieuwe zakelijke kansen en banen. Andere landen kunnen worden aangetrokken tot de Nederlandse valuta vanwege de kans om deel uit te maken van een bloeiend ecosysteem van innovatie.

4.4 Internationale Samenwerking
Nederland kan ook internationale samenwerking bevorderen op het gebied van technologische innovatie. Door zijn expertise en infrastructuur te delen met andere landen, kan Nederland bijdragen aan de wereldwijde acceptatie van geavanceerde technologieën. Dit kan leiden tot samenwerkingsverbanden en allianties met andere landen die geïnteresseerd zijn in het benutten van technologische innovatie voor financiële verbeteringen.

4.5 Versterking van Financiële Markten
De integratie van geavanceerde technologieën in het financiële systeem kan de aantrekkelijkheid van Nederlandse financiële markten vergroten. Financiële instellingen en beleggers kunnen worden aangetrokken tot Nederland vanwege de mogelijkheden voor groei en innovatie. Dit kan leiden tot een sterkere en gezondere financiële sector in Nederland, wat op zijn beurt andere landen kan aantrekken.

5. Reservevaluta
Als de nieuwe Nederlandse valuta breed wordt geaccepteerd en stabiel blijft, zou deze kunnen dienen als een alternatieve reservevaluta voor landen die hun blootstelling aan andere valuta’s willen verminderen.

5.1. Vertrouwen in Nieuwe Monetaire Systemen
Met de toenemende onzekerheid in de mondiale financiële systemen kunnen landen op zoek zijn naar alternatieve monetaire systemen die stabiliteit bieden. De Nederlandse valuta, gesteund door goud en Bitcoin, zou kunnen worden gezien als een voorbeeld van een modern monetair systeem dat het vertrouwen van andere landen kan winnen. In conclusie, de Nederlandse valuta heeft het potentieel om aantrekkelijk te zijn als alternatieve reservevaluta voor andere landen vanwege diversificatie, stabiliteit, verminderde afhankelijkheid van dominante valuta’s en het faciliteren van internationale handel. Het zou ook de Nederlandse economie kunnen versterken en internationale samenwerking bevorderen. Nederland zou een pioniersrol kunnen spelen in het bevorderen van alternatieve monetaire systemen en het vertrouwen in nieuwe financiële technologieën.

Geen Centrale Bank Digitale Valuta (CBDC)

Samen voor Nederland pleit voor het behoud van fysiek geld en contant geld als alternatieve betaalmiddelen naast digitale opties. Het volledig omarmen van digitale valuta kan resulteren in een aanzienlijke toename van de overheidscontrole, waardoor de mogelijkheid ontstaat om het financiële gedrag van burgers te sturen en te monitoren. Dit geeft de overheid de macht om te bepalen waar, wanneer en hoe mensen hun financiële middelen besteden.

Wij zijn zeer kritisch ten opzichte van het idee van een CBDC, aangezien dit een bedreiging vormt voor fundamentele waarden zoals vrijheid en democratie. Als de totalitaire neigingen van de overheid niet adequaat worden ingeperkt, zou dit zelfs het einde van deze belangrijke waarden kunnen betekenen. Bovendien is het belangrijk op te merken dat een CBDC vaak wordt voorgesteld als een EU initiatief, wat kan resulteren in een verdere centralisatie van macht op Europees niveau, iets waar we kritisch tegenover staan.

Centrale Planning en kritiek op CBDC

Economische implicaties:
Het idee van een door de centrale bank uitgegeven digitale valuta (CBDC) vertoont enorme parallellen met centrale planning, waarbij de overheid controle uitoefent over economische activiteiten. Hier zijn enkele andere belangrijke redenen waarom Samen voor Nederland grote bedenkingen heeft bij centrale planning, en hoe deze kritiek van toepassing is op een CBDC:

Inefficiëntie: Centrale planning leidt vaak tot inefficiëntie, omdat de overheid niet de dynamische prijs- en vraagsignalen van de markt kan evenaren. Een CBDC kan het geldstroombeheer in handen van de overheid leggen, wat kan resulteren in inefficiënties bij het toewijzen van middelen en het beheren van financiële transacties. Zonder concurrentie en marktwerking kan de overheid moeilijk beoordelen waar kapitaal het meest effectief kan worden ingezet.

Verspilling van Middelen: Centrale planning gaat vaak gepaard met verspilling van kapitaal omdat beslissingen worden genomen op basis van politieke overwegingen in plaats van marktbehoeften. Een CBDC kan de overheid de controle geven over welke financiële transacties kunnen plaatsvinden, wat kan leiden tot het verspillen van middelen in sectoren die politiek gunstig zijn, maar economisch onhoudbaar.

Gebrek aan Innovatie: Samen voor Nederland beargumenteert dat centrale planning innovatie onderdrukt, omdat het geen ruimte biedt voor de concurrentie en ondernemerschap die de markt stimuleren. Een CBDC, als gecontroleerd en gereguleerd instrument, kan beperkingen opleggen aan financiële innovatie en creatieve zakelijke modellen, wat de economie dramatisch kan verstoren.

Berekening en Informatieprobleem: Samen voor Nederland benadruk dat het probleem van economische berekening onder centrale planning, waarbij de overheid geen toegang heeft tot de gedecentraliseerde informatie die beschikbaar is in markten. Een CBDC kan vergelijkbare uitdagingen tegenkomen, omdat het de overheid dwingt om financiële beslissingen te nemen zonder het volledige beeld van de economie te hebben.

Politieke Inmenging: In centraal geplande economieën is politieke inmenging in economische beslissingen een groot probleem. Dit kan leiden tot bevoorrechting van bepaalde groepen en industrieën. Een CBDC kan gevoelig zijn voor vergelijkbare politieke inmenging, waarbij de overheid financiële transacties beoordeelt op basis van politieke gunst in plaats van economische levensvatbaarheid.

Schiphol

Het is van cruciaal belang dat we Schiphol herstellen naar zijn optimale capaciteit van minimaal 460.000 slots, en bij voorkeur zelfs naar 500.000 slots. Dit is een haalbare doelstelling die we kunnen verwezenlijken door het verplaatsen van privéjets naar luchthavens zoals Lelystad. Schiphol is van onschatbare waarde voor de Nederlandse economie, met name voor de regio Amsterdam en omliggende gebieden. Op dit moment lijdt onze economie echter schade omdat we onnodige beperkingen hebben opgelegd, zowel in naam van het klimaat als voor privévliegtuigen.

Samen voor Nederland benadrukt dat we niet geloven in de klimaathysterie en pleit voor het opheffen van deze beperkingen. Het herstellen van Schiphol naar zijn volledige capaciteit zal niet alleen economische voordelen met zich meebrengen, maar ook banen genereren, de connectiviteit verbeteren en de algehele welvaart van Nederland bevorderen. We moeten ons richten op het maximaliseren van de efficiëntie en het concurrentievermogen van Schiphol, terwijl we tegelijkertijd zorgen voor duurzaamheid en milieubewuste praktijken. Dit is de weg naar een bloeiende economische toekomst voor Nederland en de regio Amsterdam.

Berekening verlies door verlaging van slots.

Om het geschatte verlies aan inkomsten per jaar te berekenen als Schiphol zou terugvallen naar 333.000 slots, gaan we uit van een gemiddelde besteding per bezoeker: €15

Huidig aantal jaarlijkse bezoekers: 71 miljoen (gebaseerd op cijfers voor 2019)
Jaarlijkse inkomsten berekenen bij het huidige aantal bezoekers:
Jaarlijkse inkomsten = Gemiddelde besteding per bezoeker x Aantal bezoekers
Jaarlijkse inkomsten = €15 x 71.000.000 = €1.065.000.000

Verlies inkomsten Schiphol als het aantal slots zou worden teruggebracht
naar 333.000. We gaan ervan uit dat het aantal bezoekers direct gerelateerd is aan het aantal beschikbare slots:

Verlies aan inkomsten per jaar = (Gemiddelde besteding per bezoeker x Aantal
bezoekers bij 333.000 slots) – (Gemiddelde besteding per bezoeker x Aantal
bezoekers bij 500.000 slots)

We nemen aan dat het aantal bezoekers lineair afneemt met het aantal slots:
Aantal bezoekers bij 333.000 slots = (333.000 / 500.000) x 71.000.000 =
47.310.000 bezoekers

Verlies aan inkomsten berekenen:
Verlies aan inkomsten per jaar = (€15 x 47.310.000) – (€15 x 71.000.000)
Verlies aan inkomsten per jaar = €709.650.000 – €1.065.000.000
Verlies aan inkomsten per jaar ≈ -€355.350.000

Als Schiphol zou terugvallen naar 333.000 slots, zou het naar schatting ongeveer €355,35 miljoen aan inkomsten per jaar verliezen uit de consumptie van klanten.
Dit verlies is nog veel groter als we alle verloren vluchten en de daaruit voortvloeiende economische impact zouden meenemen in de berekening.

Verlies omzet Schiphol door verlaging slots (vluchten) naar 333.000:
Aantal oorspronkelijke slots in 2019: 500.000 slots
Aantal beperkte slots: 330.000 slots
Omzet per slot in 2019: 3.400 euro per slot
Gemiste omzet = (Aantal oorspronkelijke slots – Aantal beperkte slots) * Omzet per slot in 2019

Gemiste omzet = (500,000 slots – 330,000 slots)
Gemiste omzet = 170,000 slots 3,400 euro per slot
Gemiste omzet = 578,000,000 euro

Als het aantal slots wordt beperkt tot 330.000, zou Schiphol ongeveer 578 miljoen euro aan omzet verliezen.

Bij de samenvoeging van het verlies aan inkomsten van klanten (ongeveer €355.350.000) en het inkomstenverlies door de beperking van het aantal beschikbare slots tot 333.000, resulteert in een totaal verlies van €933.350.000. Indien we dit cijfer zouden corrigeren voor inflatie, zou Schiphol moeiteloos de grens van één miljard overschrijden.

Het is van belang om onze berekeningen te baseren op gegevens van vóór de coronacrisis, met als referentiejaar 2019. Dit biedt een realistischer beeld van hoe het verkeer en de economische omstandigheden zich gedroegen onder normale, gezonde omstandigheden voordat de wereldwijde crisis zich voordeed. De jaren 2020 en 2021 zijn vertekend door de ongekende gebeurtenissen en verstoringen veroorzaakt door de gebeurtenissen, wat hun bruikbaarheid als representatieve gegevensbronnen beperkt.
Teruggaan naar 2019 stelt ons in staat om de situatie te beoordelen vóór de verstoringen en onzekerheden die de luchtvaartsector en Schiphol als geheel hebben beïnvloed. Het maakt het mogelijk om een basislijn te hanteren die het normale functioneren van Schiphol in een stabiele economische context weerspiegelt, waarin de omzet, het aantal slots en het klantengedrag consistent waren.

Samen voor Nederland

11. Kinderen en gezinnen

Families en familiebanden vormen de ruggengraat van onze samenleving. Een gezonde maatschappij zorgt goed voor kinderen en de ouders die hen opvoeden. Kinderen zijn onze toekomst en verdienen de beste kansen. Samen voor Nederland erkent dit als essentieel en houdt altijd rekening met wat het beste is voor kinderen en gezinnen in onze visie.

Als het om kinderen gaat, staan wij voor de volgende zaken:
• We willen de kinderbijslag behouden.
• We willen kinderopvang beter regelen en betaalbaarder maken, zodat ouders makkelijker kunnen werken.
• We vinden dat minderjarigen geen geslachtsverandering of hormoonbehandelingen mogen krijgen.
• We willen dat goed onderwijs toegankelijk is voor alle kinderen.
• We pleiten voor schoolzwemmen op alle scholen.
• We willen meer sportmogelijkheden op alle niveaus en betere faciliteiten hiervoor.

Woke

Samen voor Nederland ziet de moderne discussie over LHBTIQ+-rechten en gender-ideologie als een belangrijk aandachtspunt waarin diverse kernpunten naar voren komen. Eén van de cruciale kwesties die we aankaarten, betreft de rol van het onderwijs in dit vraagstuk. Wij geloven dat de beslissing over de mate waarin seksualiteit in het onderwijs wordt behandeld, in handen moet liggen van ouders en docenten, en niet bij de overheid. Wij staan voor keuzevrijheid, vooral wanneer het gaat om persoonlijke en gevoelige onderwerpen, en benadrukken het recht van ouders om hun kinderen op te voeden volgens hun eigen waarden en overtuigingen.

Een ander belangrijk punt is de opvoeding van kinderen. Wij verzetten ons tegen de gedachte dat de overheid de verantwoordelijkheid van ouders in de opvoeding van hun kinderen moet overnemen. Ouders moeten de vrijheid hebben om de kernwaarden van hun gezin over te brengen zonder inmenging van buitenaf. Het idee van scholen die bepaalde waarden opleggen die tegenstrijdig zijn met wat ouders thuis leren, baart ons zorgen. Keuzevrijheid in opvoeding is voor ons een cruciaal principe.

Acceptatie is het derde punt dat wij benadrukken. Wij zijn voorstanders van diversiteit en tolerantie, en geloven dat mensen geaccepteerd moeten worden zoals ze zijn. Tegelijkertijd wijzen we op het belang van wederkerigheid. Een maatschappij, overheid of een mens mag een ander nooit dwingen om specifieke overtuigingen te omarmen in naam van acceptatie.

Vrijheid van meningsuiting, ons vijfde punt, is een fundamentele waarde die we willen beschermen, omdat deze de ruggengraat vormt van een vrije samenleving. Het recht op vrijheid van meningsuiting is een gedeeld recht waarmee eenieder zich in Nederland op diens manier mag uitspreken, zolang deze uitspraken andermans vrijheid niet beperken. Deze verstandhouding wordt steeds vaker vertroebeld door verscheidene politieke ideologieën die in onze samenleving hun plaats innemen binnen bedrijven, organisaties, overheidsinstanties en scholen. Samen voor Nederland is van mening dat hiervoor gewaakt moet worden. De vrijheid van meningsuiting is een absoluut recht van het individu. Deze mag in een vrije democratie als Nederland niet onderdoen voor het gedachtengoed van groeperingen, hoe populair ook.

Onze zesde zorg betreft vrouwenrechten en de impact van het ‘woke’- gedachtegoed. We pleiten ervoor dat vrouwenrechten worden beschermd en niet worden verdrongen door een overmatige nadruk op genderdiversiteit, die praktische problemen kan veroorzaken, zoals het delen van kleedkamers en eerlijke concurrentie in de sport. Vrouwenrechten mogen niet worden opgeofferd voor andere belangen.  In deze complexe discussie benadrukt Samen voor Nederland het belang van evenwicht en respect voor individuele vrijheden. Wij willen een inclusieve samenleving bevorderen waarin diversiteit wordt gevierd, maar waar ook ruimte is voor het koesteren van persoonlijke overtuigingen. Samen Voor Nederland staat voor een Nederland waarin individuele vrijheid en diversiteit worden gekoesterd maar we moeten anderen niet dwingen specifieke overtuigingen te omarmen in naam van acceptatie.

Probleem vergrijzing -Birthgap – kinderloosheid Nederland

Het bevorderen van een positieve maatschappelijke houding ten opzichte van ouderschap en het vergroten van het geboortecijfer kan worden bereikt door middel van verschillende maatregelen. Deze maatregelen omvatten onder andere het behouden van kinderbijslag, het beter organiseren en goedkoper maken van kinderopvang om de arbeidsparticipatie te vergroten, toegankelijkheid van goed onderwijs voor ieder kind, herinvoering van schoolzwemmen, en het aanbieden en faciliteren van meer sport op alle niveaus. Deze maatregelen dragen bij aan het creëren van een cultuur waarin ouderschap wordt gewaardeerd en gestimuleerd, wat kan leiden tot een verhoogd geboortecijfer.

Beleidsimplicaties van een laag geboortecijfer en emigratie in relatie tot de belastingdruk.
Ten eerste is er de kwestie van de stijgende belastingdruk op de werkende klasse als gevolg van een dalend geboortecijfer en de altijd toenemende onproductieve groep. Een laag geboortecijfer betekent dat er minder jonge mensen zijn om de economie te ondersteunen en tegelijkertijd de financiële last van de vergrijzende bevolking te dragen. Dit kan resulteren in een stijgende belastingdruk op de werkende klasse om de kosten van sociale voorzieningen en pensioenen te dekken.

Economische implicaties indien de overheid geen maatregelen neemt om het geboortecijfer te stimuleren:

1. Verdere daling van het geboortecijfer: Een gebrek aan stimulansen kan leiden tot een voortzetting van de trend van dalende geboortecijfers. Dit kan leiden tot een vergrijzende bevolking, waarbij een kleiner aantal werkenden de last van een groter aantal ouderen moet dragen.

2. Toenemende belastingdruk: Als het aantal werkenden afneemt en het aantal ouderen toeneemt, kan dit resulteren in een stijgende belastingdruk op de werkende klasse.

3. Emigratie drang van werkende klasse en braindrain: Individuen kunnen ervoor kiezen om naar jurisdicties met lagere belastingdruk te emigreren om de financiële last van de te grote staat te onderhouden.

4. Dit kan leiden tot een braindrain, waarbij getalenteerde en productieve mensen het land verlaten, met negatieve gevolgen voor de economie en de maatschappij als geheel.

5. Demografische onevenwichtigheden: Een laag geboortecijfer kan leiden tot demografische onevenwichtigheden, zoals een krimp van de beroepsbevolking en een afname van de potentiële economische groei. Dit kan gevolgen hebben voor de sociale voorzieningen, het pensioenstelsel en de algemene welvaart van de samenleving.

Om deze uitdaging aan te pakken, is het van essentieel belang dat de jonge generatie kansen krijgen.
De besproken punten met betrekking tot het geboortecijfer en mogelijke maatregelen om dit te stimuleren kunnen als volgt worden samengevat:

• Ten eerste is de constatering dat het geboortecijfer daalt en dat dit gevolgen heeft voor onder andere de belastingdruk op de werkende klasse om de oudere generatie te onderhouden. Verschillende opties in het kader van bevorderen gezinsplanning:
• Door ouders financiële steun te bieden in de vorm van kinderbijslag, kunnen ze beter nadenken over de kosten en verantwoordelijkheden die gepaard gaan met het krijgen en opvoeden van kinderen. Dit kan ouders
• 1. Verlaging van algehele belastingdruk en de overheid inkrimpen, reeds besproken bij het onderwerp: Inkrimpen overheid. Het verminderen van de belastinglast op gezinnen kan de financiële druk op jongeren verlichten en hen stimuleren om meer kinderen te krijgen. Door gerichte belastingverlagingen en stimuleringsmaatregelen kan de overheid gezinnen ondersteunen.
• 2. Een gunstig economisch klimaat: Het creëren van een gezonde economie, waarin stabiele groei en zekerheid heersen, kan jongeren het vertrouwen geven om kinderen te krijgen. Beleidsmaatregelen gericht op het bevorderen van economische groei, zoals deregulering en het stimuleren van ondernemerschap, kunnen hierbij helpen.
• 3. Gezinsvriendelijke arbeidsvoorwaarden: Het aanbieden van flexibele werkuren, ouderschapsverlof, kinderopvangfaciliteiten en andere gezinsvriendelijke arbeidsvoorwaarden kan ouders helpen om werk en gezinsverantwoordelijkheden in evenwicht te brengen. De overheid kan dergelijke maatregelen ondersteunen en stimuleren.
• 4. Bevordering van een positieve maatschappelijke houding: Het creëren van een cultuur waarin ouderschap wordt gewaardeerd en gestimuleerd, kan een rol spelen in het vergroten van het geboortecijfer.

Herziening van de Jeugdzorg

Jeugdzorg, bedoeld om hulp en bescherming te bieden, heeft in veel gevallen ongewenste gevolgen veroorzaakt. Samen voor Nederland streeft naar onmiddellijke verbeteringen. We willen ook direct een einde maken aan de praktijk waarbij gecertificeerde instellingen geld verdienen aan uithuisgeplaatste kinderen. Sinds 2015 zijn er aanzienlijke tekortkomingen geweest in de kinderbeschermingsmaatregelen. We eisen de onmiddellijke hereniging van de duizenden onterecht uithuisgeplaatste kinderen die betrokken zijn bij de toeslagenaffaire. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar alle uithuisplaatsingen.

Ons fundamentele principe is dat kinderen nooit uit huis mogen worden geplaatst als het enige motief geldgebrek is. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat dergelijke situaties zeer traumatisch zijn voor zowel het kind als de ouder. Verder onderzoek heeft uitgewezen dat belemmering van het contact tussen kind en ouder kan leiden tot gezondheidsproblemen, depressie en verslaving die een leven lang kunnen aanhouden, wat uiteindelijk ook hogere kosten met zich meebrengt.

Het huidige jeugdzorgstelsel moet grondig worden herzien. Dit omvat zowel vereenvoudiging als verbeterd toezicht. Jeugdzorg heeft momenteel te veel bevoegdheden en er is een gebrek aan onafhankelijk toezicht en evenwicht. Door deze structurele herziening willen we ook ongewenste variaties tussen gemeenten voorkomen.

Samen voor Nederland

12. Defensie, oorlog en Oekraïne

Nederland is niet in oorlog en dat willen wij zo houden. Samen voor Nederland wil dat Nederland in dit conflict neutraal blijft. Dit betekent niet dat wij niet meeleven met de Oekraïense bevolking. Wij zijn voor vrede en moeten realistisch naar de situatie kijken. Escalatie moet worden tegengegaan, ook om te voorkomen dat Nederland rechtstreeks in oorlog geraakt met Rusland.

Neutraliteit in deze kwestie betekent geen militaire steun of vele miljarden euro’s naar Oekraïne. Dat geld hebben wij in Nederland nodig om de vele crises binnen onze eigen grenzen te herstellen. Bovendien moet worden geleend c.q. gecreëerd, waardoor nog meer inflatie ontstaat. SvN is ook geen voorstander van harde een sancties tegen Rusland omdat dit vooral ten koste gaat van Nederlandse bevolking en deze het Russisch regime niet zullen raken, maar haar bevolking zullen tarten. Ook de Europese bevolking en industrie worden door Harde sancties geraakt. De inflatie heeft al records gebroken en vele bedrijven gaan failliet door de energieprijzen. Wij moeten ons als land niet in de voet schieten. Wij kijken hierbij primair naar de belangen van Nederland en de Nederlandse bevolking, waarbij de positie zoals nu wordt ingenomen, leidt tot een sterke verarming.

Solidariteit

Solidariteit is voor ons een deugd. Wij streven als partij, en als mensen het non-agressie principe en medemenselijkheid na. Het financieren, ondersteunen, of gedogen van geweld, burgerslachtoffers en escalatie in welk conflict dan ook past daar niet bij en keuren wij ten strengste af. SvN wil zoveel mogelijk voorkomen dat oorlogsretoriek in welke vorm dan ook, politieke besluitvorming beïnvloedt. Humanitaire hulp is voor SvN de enige juiste reactie op een oorlogsof conflictsituatie. Bij Nederlandse inmenging van een dergelijk conflict moet het gebruik van Nederlands belastinggeld niet voor het aanschaffen of produceren van wapens, ammunitie en/of gevechtsvoertuigen gebruikt worden. De Nederlandse overheid dient op te treden als initiatiefnemer van vrijwillige
doneeracties, steunbetuigingen en inzamelacties om humanitaire hulp buiten de Nederlandse grenzen te stimuleren.

Economische efficiëntie: Het behouden van neutraliteit in een conflict is economisch efficiënt omdat het Nederland beschermt tegen de hoge kosten van militaire betrokkenheid. Geld dat anders aan militaire inspanningen zou worden besteed, kan worden gebruikt om de armoede in Nederland te verminderen, wat gunstig is voor de economische welvaart van het land.

Voorkomen van inflatie: Het lenen of creëren van geld om militaire uitgaven te financieren kan leiden tot inflatie, wat de koopkracht van de burger aantast. Door neutraal te blijven, kunnen we inflatoire druk vermijden en de financiële stabiliteit behouden.

Bescherming van Nederlandse belangen: Het behouden van neutraliteit in het conflict voorkomt schade aan de Nederlandse economie. De sancties tegen Rusland, die vooral ten koste gaan van de Nederlandse bevolking en industrie raken Nederland. Door de belangen van Nederland en zijn bevolking voorop te stellen, wordt economische verarming voorkomen.

Economische stabiliteit: Het vermijden van escalatie en het voorkomen van directe betrokkenheid bij het conflict met Rusland dragen bij aan economische stabiliteit. Bedrijven kunnen opereren zonder de dreiging van oorlog en onzekerheid, wat gunstig is voor investeringen en groei.

Defensie

Behoud van een Sterk Nederlands Leger
Het is essentieel dat Nederland beschikt over een goed functionerend en krachtig leger om de nationale veiligheid te waarborgen. Samen voor Nederland pleit ervoor dat er voldoende financiële middelen beschikbaar worden gesteld voor deze belangrijke taak.
Hoewel samenwerking met andere Europese landen zinvol kan zijn, dient te allen tijde te worden voorkomen dat er een Europees leger wordt opgericht. Dit standpunt is nauw verbonden met onze focus op nationale soevereiniteit en de vrijwaring van inmenging door supranationale organisaties. Het Nederlandse leger moet onder Nederlandse controle blijven.

Samen voor Nederland is tegen de herinvoering van de dienstplicht. Mensen moeten niet worden gedwongen, maar moeten de vrijheid hebben om een beroep te kiezen op basis van hun persoonlijke interesses en aspiraties. Het aanschaffen van extra materieel voor een uitgebreide dienstplicht brengt aanzienlijke kosten met zich mee en zou jongeren bovendien belemmeren om tijdens hun diensttijd een studie te volgen. De dienstplicht past niet binnen de toekomstige samenleving die wij voor ogen hebben.

Samen voor Nederland

13. Strafrecht en Justitie


Streng maar Rechtvaardig

Samen voor Nederland staat voor een strafrechtssysteem dat zowel streng als rechtvaardig is. In Nederland zijn de straffen voor gewelddelicten naar onze mening te licht. Bovendien ervaren we het gevangenissysteem als te comfortabel en het TBS-stelsel als te kostbaar en toegankelijk. Dit is niet rechtvaardig en draagt niet bij aan een veilige samenleving voor mensen die eerlijk en respectvol willen leven. We pleiten daarom voor hervormingen op deze gebieden.

Tegelijkertijd is het belangrijk dat de politie zelfkritisch is en dat politiegeweld met de grootst mogelijke zorg wordt behandeld en bestraft. Hierop moet strenger worden toegezien en er moet adequaat worden gehandhaafd.

Samen voor Nederland zet zich ook in voor dierenwelzijn en respect voor de natuur. Mensen die dieren mishandelen moeten harder worden aangepakt binnen ons strafrechtssysteem.

Concreet pleiten we voor:
• Zwaardere straffen voor gewelddadige misdrijven.
• Minimumstraffen voor ernstige misdaden.
• Versobering van het gevangenisleven.
• Geen vervroegde vrijlating van gedetineerden.
• Strenger toezicht op de politie.
• Heroverweging van het TBS-stelsel.
• Geen proefverlof voor TBS-patiënten.
• Overweging van mogelijkheden voor het afnemen van de Nederlandse nationaliteit bij specifieke gevallen.

Samen voor Nederland

14. Sociale verbeteringen


Een Evenwichtig Sociaal Beleid

Samen voor Nederland omarmt een evenwichtig sociaal beleid dat de belangen van alle burgers behartigt. We geloven dat werken de moeite waard moet zijn, maar we erkennen ook de behoefte aan ondersteuning voor degenen die dat nodig hebben, zoals ouderen, arbeidsongeschikten of mensen die hun baan verliezen. Het is onze overtuiging dat iedereen in hun eigen levensonderhoud moet kunnen voorzien, hetzij via werk met een passend salaris, hetzij door een uitkering wanneer dat de enige optie is. Ons ultieme doel is het elimineren van de noodzaak voor voedselbanken.

Verlaging van de Pensioenleeftijd naar 65

Een belangrijk beleidspunt voor ons is de verlaging van de pensioenleeftijd naar 65 jaar. De beslissing om de pensioenleeftijd te verhogen in 2012 was vooral ingegeven door bezuinigingen op AOW-uitgaven. Naast het feit dat 65 jaar traditioneel gezien een geschikte leeftijd was om met werken te stoppen, vinden wij het oneerlijk dat Nederlanders aanzienlijk meer bijdragen dan burgers in andere EU-landen, terwijl daar de pensioenleeftijd lager ligt. Bovendien ervaren wij het huidige systeem met een flexibele pensioenleeftijd als onnodig complex en niet transparant. Het feit dat mensen over het algemeen langer leven, betekent niet automatisch dat ze ook langer moeten werken. Natuurlijk staat het mensen vrij om langer door te werken als ze dat wensen.

Zelfredzaamheid als Kernwaarde

Samen voor Nederland streeft naar een samenleving waarin zelfredzaamheid centraal staat. Gebaseerd op principes van eigen verantwoordelijkheid, zelfrespect en zelfbeschikking, willen we mensen de middelen en mogelijkheden bieden om zelfstandig voor zichzelf en hun gezinnen te zorgen. Ons beleid legt de nadruk op onderwijs, werkgelegenheid en kansen voor iedereen. We willen individuen de vaardigheden en tools geven om financieel onafhankelijk te worden en niet afhankelijk te zijn van langdurige uitkeringen.

Tegelijkertijd erkennen we de behoefte aan een vangnet voor degenen die dit echt nodig hebben, zoals ouderen, arbeidsongeschikten en mensen in tijdelijke nood. Ons beleid streeft ernaar de mogelijkheden te vergroten voor mensen om hun welvaart en welzijn zelfstandig op te bouwen, wat niet alleen individuen versterkt, maar ook de belastingbetaler ontlast. Dit evenwicht tussen ondersteuning en eigen verantwoordelijkheid is essentieel in ons streven naar een rechtvaardige en welvarende samenleving.

Herziening van het Uitkeringsstelsel

Nederland hanteert momenteel een uitgebreid scala aan uitkeringen met elk hun eigen specifieke regels, uitzonderingen, uitvoerende instanties en bedragen. Samen voor Nederland streeft naar vereenvoudiging door deze diversiteit terug te brengen tot slechts twee soorten uitkeringen: een hogere en een lagere. We geloven dat de verwachte hogere kosten kunnen worden opgevangen door te snijden in de uitvoeringskosten. Hierdoor kunnen veel overheidsinstanties worden afgebouwd en opgeheven. Voor de hogere uitkering stellen we één nieuwe instantie voor, terwijl de uitvoering van de lagere uitkeringen door gemeentes zal worden verzorgd.

1. Vereenvoudiging en Kostenbesparing:
Het verminderen van het aantal uitkeringen tot slechts twee soorten zou leiden tot een aanzienlijke vereenvoudiging van het socialezekerheidsstelsel. Dit zou administratieve kosten verminderen, zowel voor de overheid als voor de uitvoerende instellingen.

2. Duidelijkheid en Transparantie:
Een beperkt aantal uitkeringen zou de regels en voorwaarden voor uitkeringen eenvoudiger en duidelijker maken voor burgers. Dit zou de transparantie vergroten en het voor mensen gemakkelijker maken om te begrijpen welke ondersteuning beschikbaar is.

3. Arbeidsmarktprikkel:
Door de uitkeringen te beperken tot slechts twee niveaus, kan dit de prikkel om werk te zoeken en te behouden vergroten. Een eenvoudiger systeem kan de overgang van werkloosheid naar werk vereenvoudigen en mensen aanmoedigen om actief te blijven in de arbeidsmarkt.

4. Voorbeeld:
Bijvoorbeeld, de huidige situatie kent verschillende uitkeringen zoals AOW, WW, WAO en Wajong, elk met hun eigen set regels en voorwaarden. Door deze uitkeringen te vervangen door een hogere uitkering voor mensen die niet in hun inkomen kunnen voorzien en een lagere uitkering als vangnet, zou de complexiteit aanzienlijk verminderen. Hierdoor zouden mensen minder snel verstrikt raken in een oerwoud van regelgeving.

5. Efficiëntie en Effectiviteit:
Met een vereenvoudigd systeem zou de overheid haar middelen effectiever kunnen inzetten voor het ondersteunen van mensen die daadwerkelijk behoefte hebben aan sociale zekerheid. Dit zou kunnen leiden tot een betere inzet van overheidsmiddelen.
Het is belangrijk op te merken dat de daadwerkelijke implementatie van een dergelijk beleid zorgvuldig moet worden overwogen om ervoor te zorgen dat de meest kwetsbaren nog steeds de nodige ondersteuning krijgen.

Economische implicaties:

1. Hogere Uitkering:
Deze uitkering zou bedoeld zijn voor mensen die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, zoals ouderen en arbeidsongeschikten. Het bedrag van deze uitkering zou gebaseerd kunnen zijn op de minimale kosten van levensonderhoud in Nederland, plus een bepaalde marge voor onvoorziene uitgaven.

2. Lagere Uitkering:
De lagere uitkering zou fungeren als een vangnet voor mensen die tijdelijk in financiële moeilijkheden verkeren, maar niet volledig afhankelijk zijn van sociale ondersteuning. Dit zou bijvoorbeeld beschikbaar kunnen zijn voor studenten die studeren en geen andere inkomstenbron hebben, of voor mensen die tijdelijk werkloos zijn maar op zoek zijn naar werk en ook verplicht opzoek moeten naar werk.

Korte Termijn:
• Administratieve Vereenvoudiging: Het verminderen van het aantal uitkeringen zal leiden tot een vereenvoudiging van de administratie en een mogelijke vermindering van ambtenaren en kosten op korte termijn.
• Duidelijkheid: Burgers zouden beter begrijpen welke ondersteuning beschikbaar is, wat de aanvraagprocedures eenvoudiger maakt.
• Arbeidsmarkt: Het vereenvoudigde systeem kan de arbeidsmarkttransitie vergemakkelijken door mensen aan te moedigen actief te blijven in hun zoektocht naar werk, wat op korte termijn een positieve impact kan hebben op de werkgelegenheid.

Lange Termijn:
• Beter Richten van Middelen: Door middelen gerichter in te zetten voor mensen die echt behoefte hebben aan ondersteuning, kan de overheid op lange termijn de beschikbare middelen beter benutten.

Strenge en duidelijke voorwaarden stellen aan uitkeringen

Het is van cruciaal belang om strenge voorwaarden te stellen aan alle uitkeringen om de economische prikkel om te gaan werken zo hoog mogelijk te houden. Het principe dat “werken moet lonen” is van groot belang om ervoor te zorgen dat mensen gemotiveerd blijven om deel te nemen aan de arbeidsmarkt en niet worden ontmoedigd door hoge uitkeringen. Aanvullende maatregelen die kunnen worden genomen om deze economische prikkel te stimuleren:

1. Tijdelijke Uitkering: De hogere uitkering kan in eerste instantie worden toegekend als een tijdelijke uitkering met een vastgestelde einddatum. Dit moedigt mensen aan om actief te zoeken naar werk gedurende de periode dat ze de hogere uitkering ontvangen. Na afloop van de tijdelijke periode kan de uitkering worden herzien op basis van de inspanningen en het vermogen van de ontvanger om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

2. Actieve Begeleiding: Personen die in aanmerking komen voor de hogere uitkering kunnen actieve begeleiding ontvangen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Dit kan bestaan uit beroepsopleidingen, sollicitatietraining, en het zoeken naar passende banen. Actieve begeleiding kan de kans vergroten dat mensen weer aan het werk gaan.

3. Herwaardering op Basis van Inspanningen: Periodieke evaluaties van de inspanningen en vorderingen van ontvangers van de hogere uitkering kunnen worden uitgevoerd. Personen die actief werk zoeken en zich inspannen om financieel onafhankelijk te worden, kunnen in aanmerking komen voor voortgezette ondersteuning, terwijl degenen die niet actief bijdragen aan hun eigen welzijn kunnen worden heroverwogen.

4. Monitoring en Evaluatie: Het is van groot belang om de effectiviteit van deze maatregelen voortdurend te monitoren en te evalueren om ervoor te zorgen dat ze de gewenste economische prikkels bieden en dat er geen onbedoelde negatieve gevolgen optreden.

Publieke sector & private sector

Het ontmoedigen van werken in de publieke sector ten gunste van het bevorderen van werkzoekenden in de private sector kan bijdragen aan economische voorspoed voor Nederland. Dit kan om verschillende redenen gunstig zijn:

1. Efficiëntie en Productiviteit: De private sector produceert daadwerkelijk kapitaal, de publieke sector doet aan kapitaalconsumptie. Vanwege deze reden zou werken in de publieke sector moeten worden ontmoedigd. Dit betekent dat dezelfde hoeveelheid middelen en arbeid in de private sector over tot meer economische waarde leidt. Door mensen aan te moedigen om in de private sector te werken, kan de economische efficiëntie toenemen.

2. Innovatie: De private sector is vaak een broedplaats voor innovatie. Bedrijven in de private sector zijn gedreven om te innoveren om concurrerend te blijven. Dit leidt tot technologische vooruitgang en nieuwe zakelijke kansen. Het stimuleren van werkzoekenden om deel te nemen aan deze innovatieve omgeving kan gunstig zijn voor de economische groei.

3. Vermindering van Staatsapparaat: Het vergroten van de publieke sector door meer mensen in overheidsdienst te nemen, kan leiden tot een groter staatsapparaat en hogere overheidsuitgaven. Dit kan op de lange termijn een druk uitoefenen op de belastingbetaler en de economie vertragen. Door mensen aan te moedigen om in de private sector te werken, kan de groei van de publieke sector worden beperkt.

4. Flexibiliteit: De private sector is over het algemeen flexibeler dan de publieke sector. Dit betekent dat het gemakkelijker kan inspelen op veranderende marktomstandigheden en economische schokken. Het bevorderen van werk in de private sector kan de economie veerkrachtiger maken.

Door strenge voorwaarden te stellen aan de uitkeringen en tegelijkertijd actieve begeleiding en inkomensafhankelijke afbouw te bieden, kan Nederland een evenwicht vinden tussen het verstrekken van ondersteuning aan de meest kwetsbaren en het stimuleren van economische activiteit en zelfredzaamheid.

Werken moet lonen

Voor de werkenden moet goed worden gezorgd en deze mogen niet bezwijken onder te veel lasten. Dit kan door de verlaging van de inkomstenbelastingen, in het bijzonder door verhoging van de heffingskorting en arbeidskorting. Het ontmoedigen van
werken in de publieke sector ten gunste van het bevorderen van werkzoekenden in de private sector kan bijdragen aan economische voorspoed voor Nederland. Dit kan om verschillende redenen gunstig zijn:

1. Efficiëntie en Productiviteit: De private sector produceert daadwerkelijk kapitaal, de publieke sector doet aan kapitaalconsumptie. Vanwege deze reden zou werken in de publieke sector moeten worden ontmoedigd. Dit betekent dat dezelfde hoeveelheid middelen en arbeid in de private sector over tot meer economische waarde leidt. Door mensen aan te moedigen om in de private sector te werken, kan de economische efficiëntie toenemen.

2. Innovatie: De private sector is vaak een broedplaats voor innovatie. Bedrijven in de private sector zijn gedreven om te innoveren om concurrerend te blijven. Dit leidt tot technologische vooruitgang en nieuwe zakelijke kansen. Het stimuleren van werkzoekenden om deel te nemen aan deze innovatieve omgeving kan gunstig zijn voor de economische groei.

3. Vermindering van Staatsapparaat: Het vergroten van de publieke sector door meer mensen in overheidsdienst te nemen, kan leiden tot een groter staatsapparaat en hogere overheidsuitgaven. Dit kan op de lange termijn een druk uitoefenen op de belastingbetaler en de economie vertragen. Door mensen aan te moedigen om in de private sector te werken, kan de groei van de publieke sector worden beperkt.

4. Flexibiliteit: De private sector is over het algemeen flexibeler dan de publieke sector. Dit betekent dat het gemakkelijker kan inspelen op veranderende marktomstandigheden en economische schokken. Het bevorderen van werk in de private sector kan de economie veerkrachtiger maken.

Goedkoper openbaar vervoer

Openbaar vervoer is heel belangrijk voor veel mensen en verrijkt het leven. Het is een belangrijke taak van de overheid om dit aspect van de publieke ruimte goed te organiseren, zodat het OV een ruim bereik heeft en betaalbaar is.

1. Prestatiegerichte subsidies:
Een openbaarvervoerbedrijf ontvangt een subsidiebonus voor elke 1% verbetering in de punctualiteit van hun diensten. Subsidies worden toegekend op basis van klanttevredenheidsscores, waarbij hogere scores resulteren in grotere subsidies. Kostenbesparingen bij het onderhoud van openbaar vervoerinfrastructuur worden beloond met subsidies.

2. Concurrentie en concessies:
Verschillende openbaarvervoerbedrijven worden gecontracteerd om concurrerende diensten aan te bieden op dezelfde route, waarbij reizigers kunnen kiezen welke dienst ze willen gebruiken. Een regio verleent concessies aan meerdere busmaatschappijen om
busdiensten aan te bieden, wat leidt tot concurrentie om efficiëntie en klanttevredenheid te verbeteren. Openbaar vervoerroutes worden geveild aan private exploitanten, waarbij de exploitant met het meest efficiënte bod de concessie wint.

3. Transparantie en verantwoording:
Openbaarvervoerbedrijven moeten regelmatig rapporteren over hun financiële resultaten, inclusief inkomsten en uitgaven in verband met subsidies. Jaarlijkse audits van openbaarvervoerbedrijven worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de ontvangen subsidies correct zijn besteed. Een openbaar toegankelijke website toont gedetailleerde informatie over hoe subsidies worden verdeeld en gebruikt.

4. Efficiëntie-eisen:
Openbaarvervoerbedrijven moeten jaarlijkse kostenbesparingsdoelen stellen en rapporteren over hun voortgang in het verminderen van operationele kosten. Een openbaarvervoerbedrijf moet aantonen dat ze kostenbesparingen hebben gerealiseerd door meer energiezuinige voertuigen te gebruiken. De overheid stelt een maximaal bedrag vast dat een openbaarvervoerbedrijf aan operationele kosten mag besteden, wat de druk op kostenbesparingen vergroot.

5. Innovatie aanmoedigen:
Openbaarvervoerbedrijven worden aangemoedigd om geavanceerde technologieën te implementeren om reisvertragingen te minimaliseren. Een subsidie wordt toegekend aan een bedrijf dat een innovatieve manier heeft ontwikkeld om openbaar vervoer efficiënter te onderhouden.

6. Publiek-private samenwerking:
Een private vervoersmaatschappij neemt de exploitatie van een bepaalde openbaar vervoerroute over in samenwerking met de overheid, waarbij de kosten worden gedeeld.

Een particuliere bedrijven aanmoedigen te investeren in de modernisering van verouderde openbaar vervoerinfrastructuur, waarbij de overheid toezicht houdt op de efficiëntie. Een publiek-private samenwerking wordt opgezet om openbaar vervoer van hogere kwaliteit aan te bieden, waarbij de expertise van private partners wordt benut om de dienstverlening te verbeteren.

Voedselbanken steunen

Samen voor Nederland wil voedselbanken voorlopig steunen zolang dat nodig is. Er zijn nu al tekorten bij de voedselbanken, waardoor zij hun eisen ook moeten aanscherpen. Anderzijds wordt er zeer veel voedsel weggegooid door supermarkten. Wij gaan dit anders organiseren, zodat deze verspilling ophoudt en voedselbanken meer mensen kunnen helpen. Het opzetten van voedselbanken op vrijwillige basis met financiering via crowdfunding en het bedrijfsleven.

Crowdfunding en bedrijfsbetrokkenheid
Start een crowdfunding campagne om financiële steun te verzamelen voor het opzetten en exploiteren van de voedselbanken. Maak gebruik van sociale media, lokale nieuwsbronnen en netwerken om de campagne te promoten. Werk samen met lokale schuldhulpverleningsorganisaties om mensen te identificeren die in aanmerking komen voor hulp en zorg ervoor dat ze op een respectvolle en waardige manier worden bediend. Het doel is om in een periode van 4 jaar zoveel mogelijk grote voedselbanken in meerdere provincies op te zetten.

Bedrijfsleven stimuleren deel te nemen aan het ondersteunen van voedselbanken op vrijwillige basis

Fiscale voordelen: De overheid kan fiscale prikkels bieden aan bedrijven die bijdragen aan voedselbanken. Dit kan in de vorm van belastingkredieten, aftrekbare giften, of verminderde belastingtarieven voor bedrijven die substantiële donaties doen.

Bedrijfsdonatieprogramma’s: Bedrijven kunnen vrijwillige donatieprogramma’s opzetten waarbij werknemers de mogelijkheid hebben om een deel van hun salaris of bonussen te schenken aan voedselbanken. Het bedrijf kan vervolgens de gedoneerde bedragen evenaren of verhogen.

Samenwerkingsverbanden: Bedrijven kunnen samenwerken met voedselbanken om gezamenlijke inzamelingsacties en bewustwordingscampagnes te organiseren. Dit kan variëren van het organiseren van voedselinzamelingen tot het aanbieden van transport- of opslagfaciliteiten.

Erkenning en publiciteit: Bedrijven kunnen worden erkend en geprezen voor hun bijdragen aan voedselbanken. Dit kan hen helpen hun merkimago te verbeteren en klanten aan te trekken die waarde hechten aan sociaal verantwoordelijke bedrijven.

Samen voor Nederland